شماره های تماس خدمت دهنده گان

3-33138051 پیش شماره 086

ردیف

نام واحد

نام

شماره داخلی

1

مسئول دفتر حوزه مدیریت

آقا ذلفی

201

2

حراست

آقای بیرامی

203

3

ذیحساب

آقای خسروانی

206

4

رئیس اداره اداری و مالی

آقای کمندلو

207

5

مسئول دفتر معاونت اداری و مالی

آقای اصغری

208

6

سرپرست معاونت اداری و مالی

آقای کرمی

209

7

کارشناس بودجه

خانم پارسا

210

8

کارشناس مالی

خانم داغینه

211

9

بایگانی

خانم براتی

219

10

مسئول دبیرخانه

خانم میرابراهیمی

220

11

مسئول تدارکات و پشتیبانی

آقای آقامحمدی

221

12

کارشناس امور کانونهای تبلیغاتی

خانم شیرین آبادی

224

13

کارشناس چاپ و نشر

خانم محمدی

225

14

مسئول دفتر معاونت فرهنگی و هنری

آقای لطیفی

228

15

سرپرست معاونت فرهنگی و هنری

آقای طبیب زاده

229

16

رئیس اداره هنری

آقای حسینی

230

17

کارشناس موسیقی

آقای قادری

231

18

کارشناس موسسات فرهنگی و هنری

خانم شریفی

234

19

کارشناس سینمایی

آقای محمدی

237

20

مسئول امور اداری

خانم عزیزی

238

21

مسئول روابط عمومی

خانم شاه محمدی

239

22

مسئول ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

خانم حیدری

241

23

کارشناس مطبوعات

خانم حاجیان

245

24

رئیس اداره سینمایی

آقای بوالحسنی

251

25

کارشناس مالی

آقای آقاباقری

252

26

کارشناس اداری و دبیرخانه عفاف و حجاب

خانم صالحی

254

27

کارشناس نمایش

آقای آقامیرزایی

256

28

کارشناس آموزشگاه های آزاد هنری

خانم نوروزی

261

 

 

تاریخ بروزرسانی : ۱۷ آذر ۱۳۹۷ ۱۴:۱۰