بولتن داخلی موسسات وشرکتهای دولتی وغیردولتی

 تصویر تمام صفحات شناسنامه برای کلیه اعضای هیأت مؤسس (یک نسخه)
×تصویر آخرین مدرک تحصیلی یا معادل آن (مدرک کارشناسی یا بالاتر) برای کلیه اعضای هیأت مؤسس
× تصویر گواهی انجام خدمت وظیفه عمومی و یا ارائه برگ معافیت دائم (در مورد مشمولان)
×اصل پاسخ استعلام دادگستری و یا اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری مؤثر
×چهار قطعه عکس 4 ×3 جدید برای کلیه اعضای هیأت مؤسس (با درج نام و نام خانوادگی در پشت کلیه عکسها)
×اساسنامه (1 نسخه) با امضای کلیه اعضای هیأت مؤسس
×صورتجلسات: 1- صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین   2- صورتجلسه هیأت مدیره
×پرسشنامه مشخصات فردی تکمیل شده توسط اعضاء (دو نسخه)
×مستندات سوابق فعالیتهای فرهنگی هنری (متناسب با زمینه فعالیتهای درخواستی)
×برگه های پاسخ استعلام از مراکز و محل کار متقاضیان
×دارا بودن 27سال برای مجردین و یا متأهل بودن
× شایان ذکراست تمام فتوکپی های مدارک از قبیل: شناسنامه، کارت پایان خدمت از کاغذ 5A کوچکتر نبوده و فتوکپی مدارک تحصیلی از یک صفحه 4A بزرگتر نباشد و تمامی آنها توسط مراجع قانونی مربوطه (دادگستری و ثبت احوال) با اصل مطابقت داده شده و مهر و امضاء« رونوشت (یا تصویر) برابر اصل » بر روی آنها زده و امضاء شود.

õمدارک مورد نیاز جهت صدور مجوز بولتن داخلی موسسات وشرکتهای دولتی وغیردولتی

به منظور رعایت تبصره 2 ماده 9 قانون مطبوعات جهت صدور مجوز انتشار نشریه داخلی، ارائه مدارک زیر الزامی می باشد.

×فتوکپی اساسنامه

×فتوکپی آگهی ثبت در روزنامه رسمی کشور به همراه فتوکپی آخرین تغییرات

×ارائه تقاضانامه و معرفی مدیر مسئول از سوی بالاترین مقام مسئول مرکز درخواست کننده

×تکمیل فرم شماره 1 پرسشنامه و تعهدنامه صاحب امتیاز توسط بالاترین مقام مسئول

×تکمیل و امضاء فرم شماره 2 پرسشنامه ، تعهدنامه مدیر مسئول و فرم معرفین (فرم شماره 3) توسط مدیر مسئول

- مدارک مدیر مسئول به شرح ذیل :

×اصل گواهی عدم سوء پیشینه جدید

×تعداد 4 قطعه عکس 4×3

×تصویر شناسنامه از تمام صفحات

×فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی به همراه اصل آن جهت مقابله

نشانی اراک،خیابان هپکو ،شهرک بهشتی ،فاز یک،اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی استان مرکزی،خانم حیدری

 

×پرسشنامه مشخصات فردی باید توسط یکایک اعضای مؤسس در حضور کارشناس مربوطه اداره کل استان تکمیل و امضاء گردد و تحقق این امر نیز به تأیید کارشناس مذکور برسد.

نشانی اراک،خیابان هپکو ،شهرک بهشتی ،فاز یک،اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی استان مرکزی،خانم ده حقی

نمایندگی توزیع وفروش نشریات

õمدارک مورد نیاز پرونده اخذ پروانه فعالیت بر اساس آیین نامه نمایندگی توزیع و فروش نشریات

× مدرک تحصیلی دال بر خواندن و نوشتن
× 2 برگه کپی شناسنامه
×چهار قطعه عکس4×3
×گواهی عدم سوء پیشینه
×کپی کارت پایان خدمت برای آقایان
×کپی قرارداد فی ما بین
×نامه معرفی از طرف نشریه مربوطه
×تقاضانامه
×سند مالکیت یا اجاره نامه

نشانی اراک،خیابان هپکو ،شهرک بهشتی ،فاز یک،اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی استان مرکزی،خانم حیدری

صدور پروانه انتشارنشریه اعم از روزنامه، مجله و بولتن

õصدور پروانه انتشارنشریه اعم از روزنامه، مجله و بولتن
صاحب امتیاز فردی است که جواز انتشار نشریه به نام او صادر شده است و بر سیاست‌گذاری و خط مشی نشریه نظارت می‌کند.
مطبوعات: عبارت‌اند از: نشریاتی که منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه‌های گوناگون خبری، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی،‌ کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر این‌ها منتشر می‌شود.
شرایط متقاضی:
×نداشتن حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر .
×داشتن 25 سال تمام.
×داشتن مدارک تحصیلی و کارشناسی و بالاتر در هر یک از رشته‌های تحصیلی دانشگاهی .
×داشتن تابعیت ایران
×مسلمان یا از اقلیت‌های مذهبی رسمی باشد.
×نداشتن اشتهار به فساد اخلاقی و سابقه محکومیت کیفری.
×مدارک لازم: تقاضانامه کتبی به همراه:
7
× قطعه عکس 4×3 .
×تصویر مدرک تحصیلی به همراه اصل آن برای تطبیق.
×سه نسخه تصویر تمام صحفات شناسنامه.
×ارائه اساس نامه و آگهی ثبت در روزنامه رسمی کشور(برای متقاضیان حقوقی.)
×مجوز کمیسیون انتشارات دولتی(برای مؤسسات داخلی)
ت
×صویر کارت انجام خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت از خدمت.
×گواهی نداشتن سوء پیشینه (معرفی نامه صادر خواهد شد).
×گواهی سابقه کار مطبوعاتی (در صورت دارا بودن آن)
×زمان: حداکثر 6 ماه.

نشانی اراک،خیابان هپکو ،شهرک بهشتی ،فاز یک،اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی استان مرکزی،خانم حیدری

کارت خبرنگاری

õصدور کارت خبر نگاری :
خبرنگار فردی است که به تهیه و تنظیم اخبار درباره امور سیاسی، اقتصادی، ورزشی، حوادث، فرهنگی و هنری، علمی، شهری، حقوقی، شهرستان‌ها، اجتماعی، اندیشه، معارف اقدام می‌کند.
شرابط متقاضی:
×داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر در رشته‌های:
1) روزنامه نگاری و خبر نگاری،‌عکاسی برای خبر نگاران عکاس یا گذراندن دوره آموزشی روزنامه نگاری و خبر نگاری رسمی
2) یا داشتن سابقه بیش از ده سال
×داشتن تابعیت ایران
×مسلمان یا از اقلیت‌های مذهبی رسمی باشد.
×نداشتن سابقه محکومیت کیفری،
مدارک لازم:
×تقاضانامه کتبی به همراه: تکمیل فرم‌های مرتبط .
×تصویر مدارک تحصیلی.
×تصویر تمام صحفات شناسنامه.
×چهار قطعه عکس 4×3 .
×تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت از خدمت.
×داشتن سابقه در زمینه خبر نگاری.
×تحویل آگاهی آموزشی در صورت گذراندن دوره آموزشی

×تحویل گواهی( سوابق) کار در صورت داشتن بیش از ده سال کار در زمینه خبری.
زمان گردش کار: حداکثر یک ماه

نشانی اراک،خیابان هپکو ،شهرک بهشتی ،فاز یک،اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی استان مرکزی،خانم حیدری