• بولتن داخلی موسسات وشرکتهای دولتی وغیردولتی

 تصویر تمام صفحات شناسنامه برای کلیه اعضای هیأت مؤسس (یک نسخه)
×تصویر آخرین مدرک تحصیلی یا معادل آن (مدرک کارشناسی یا بالاتر) برای کلیه اعضای هیأت مؤسس
× تصویر گواهی انجام خدمت وظیفه عمومی و یا ارائه برگ معافیت دائم (در مورد مشمولان)
×اصل پاسخ استعلام دادگستری و یا اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری مؤثر
×چهار قطعه عکس 4 ×3 جدید برای کلیه اعضای هیأت مؤسس (با درج نام و نام خانوادگی در پشت کلیه عکسها)
×اساسنامه (1 نسخه) با امضای کلیه اعضای هیأت مؤسس
×صورتجلسات: 1- صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین   2- صورتجلسه هیأت مدیره
×پرسشنامه مشخصات فردی تکمیل شده توسط اعضاء (دو نسخه)
×مستندات سوابق فعالیتهای فرهنگی هنری (متناسب با زمینه فعالیتهای درخواستی)
×برگه های پاسخ استعلام از مراکز و محل کار متقاضیان
×دارا بودن 27سال برای مجردین و یا متأهل بودن
× شایان ذکراست تمام فتوکپی های مدارک از قبیل: شناسنامه، کارت پایان خدمت از کاغذ 5A کوچکتر نبوده و فتوکپی مدارک تحصیلی از یک صفحه 4A بزرگتر نباشد و تمامی آنها توسط مراجع قانونی مربوطه (دادگستری و ثبت احوال) با اصل مطابقت داده شده و مهر و امضاء« رونوشت (یا تصویر) برابر اصل » بر روی آنها زده و امضاء شود.

õمدارک مورد نیاز جهت صدور مجوز بولتن داخلی موسسات وشرکتهای دولتی وغیردولتی

به منظور رعایت تبصره 2 ماده 9 قانون مطبوعات جهت صدور مجوز انتشار نشریه داخلی، ارائه مدارک زیر الزامی می باشد.

×فتوکپی اساسنامه

×فتوکپی آگهی ثبت در روزنامه رسمی کشور به همراه فتوکپی آخرین تغییرات

×ارائه تقاضانامه و معرفی مدیر مسئول از سوی بالاترین مقام مسئول مرکز درخواست کننده

×تکمیل فرم شماره 1 پرسشنامه و تعهدنامه صاحب امتیاز توسط بالاترین مقام مسئول

×تکمیل و امضاء فرم شماره 2 پرسشنامه ، تعهدنامه مدیر مسئول و فرم معرفین (فرم شماره 3) توسط مدیر مسئول

- مدارک مدیر مسئول به شرح ذیل :

×اصل گواهی عدم سوء پیشینه جدید

×تعداد 4 قطعه عکس 4×3

×تصویر شناسنامه از تمام صفحات

×فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی به همراه اصل آن جهت مقابله

نشانی اراک،خیابان هپکو ،شهرک بهشتی ،فاز یک،اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی استان مرکزی،خانم حیدری

 

×پرسشنامه مشخصات فردی باید توسط یکایک اعضای مؤسس در حضور کارشناس مربوطه اداره کل استان تکمیل و امضاء گردد و تحقق این امر نیز به تأیید کارشناس مذکور برسد.

نشانی اراک،خیابان هپکو ،شهرک بهشتی ،فاز یک،اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی استان مرکزی،خانم ده حقی

  • نمایندگی توزیع وفروش نشریات

õمدارک مورد نیاز پرونده اخذ پروانه فعالیت بر اساس آیین نامه نمایندگی توزیع و فروش نشریات

× مدرک تحصیلی دال بر خواندن و نوشتن
× 2 برگه کپی شناسنامه
×چهار قطعه عکس4×3
×گواهی عدم سوء پیشینه
×کپی کارت پایان خدمت برای آقایان
×کپی قرارداد فی ما بین
×نامه معرفی از طرف نشریه مربوطه
×تقاضانامه
×سند مالکیت یا اجاره نامه

نشانی اراک،خیابان هپکو ،شهرک بهشتی ،فاز یک،اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی استان مرکزی،خانم حیدری

  • صدور پروانه انتشارنشریه اعم از روزنامه، مجله و بولتن

õصدور پروانه انتشارنشریه اعم از روزنامه، مجله و بولتن
صاحب امتیاز فردی است که جواز انتشار نشریه به نام او صادر شده است و بر سیاست‌گذاری و خط مشی نشریه نظارت می‌کند.
مطبوعات: عبارت‌اند از: نشریاتی که منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه‌های گوناگون خبری، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی،‌ کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر این‌ها منتشر می‌شود.
شرایط متقاضی:
×نداشتن حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر .
×داشتن 25 سال تمام.
×داشتن مدارک تحصیلی و کارشناسی و بالاتر در هر یک از رشته‌های تحصیلی دانشگاهی .
×داشتن تابعیت ایران
×مسلمان یا از اقلیت‌های مذهبی رسمی باشد.
×نداشتن اشتهار به فساد اخلاقی و سابقه محکومیت کیفری.
×مدارک لازم: تقاضانامه کتبی به همراه:
7
× قطعه عکس 4×3 .
×تصویر مدرک تحصیلی به همراه اصل آن برای تطبیق.
×سه نسخه تصویر تمام صحفات شناسنامه.
×ارائه اساس نامه و آگهی ثبت در روزنامه رسمی کشور(برای متقاضیان حقوقی.)
×مجوز کمیسیون انتشارات دولتی(برای مؤسسات داخلی)
ت
×صویر کارت انجام خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت از خدمت.
×گواهی نداشتن سوء پیشینه (معرفی نامه صادر خواهد شد).
×گواهی سابقه کار مطبوعاتی (در صورت دارا بودن آن)
×زمان: حداکثر 6 ماه.

نشانی اراک،خیابان هپکو ،شهرک بهشتی ،فاز یک،اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی استان مرکزی،خانم حیدری

  • کارت خبرنگاری

õصدور کارت خبر نگاری :
خبرنگار فردی است که به تهیه و تنظیم اخبار درباره امور سیاسی، اقتصادی، ورزشی، حوادث، فرهنگی و هنری، علمی، شهری، حقوقی، شهرستان‌ها، اجتماعی، اندیشه، معارف اقدام می‌کند.
شرابط متقاضی:
×داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر در رشته‌های:
1) روزنامه نگاری و خبر نگاری،‌عکاسی برای خبر نگاران عکاس یا گذراندن دوره آموزشی روزنامه نگاری و خبر نگاری رسمی
2) یا داشتن سابقه بیش از ده سال
×داشتن تابعیت ایران
×مسلمان یا از اقلیت‌های مذهبی رسمی باشد.
×نداشتن سابقه محکومیت کیفری،
مدارک لازم:
×تقاضانامه کتبی به همراه: تکمیل فرم‌های مرتبط .
×تصویر مدارک تحصیلی.
×تصویر تمام صحفات شناسنامه.
×چهار قطعه عکس 4×3 .
×تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت از خدمت.
×داشتن سابقه در زمینه خبر نگاری.
×تحویل آگاهی آموزشی در صورت گذراندن دوره آموزشی

×تحویل گواهی( سوابق) کار در صورت داشتن بیش از ده سال کار در زمینه خبری.
زمان گردش کار: حداکثر یک ماه

نشانی اراک،خیابان هپکو ،شهرک بهشتی ،فاز یک،اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی استان مرکزی،خانم حیدری