مؤسسات قرآنی

õراهنمای دریافت مجوز مؤسسات قرآنی

تقاضای تأسیس با ذکر دلایل توجیهی

تصویر تمام صفحات شناسنامه برای کلیه اعضای هیأت مؤسس (یک نسخه)

تصویر آخرین مدرک تحصیلی (مدرک کارشناسی یا بالاتر) برای کلیه اعضای

 هیأت مؤسس

تصویر گواهی انجام خدمت وظیفه عمومی و یا ارائه برگ معافیت دائم

اصل پاسخ استعلام دادگستری و یا اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری مؤثر

شش قطعه عکس 4 ×3 جدید برای کلیه اعضای هیأت مؤسس

اساسنامه (1 نسخه) با امضای کلیه اعضای هیأت مؤسس

صورتجلسات: 1- صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین   2- صورتجلسه هیأت مدیره

تکمیلپرسشنامه مشخصات فردی توسط اعضاء (دو نسخه)

ارائه مستندات سوابق فعالیتهای قرآنی(متناسب با زمینه فعالیتهای درخواستی)

ارائهبرگه های پاسخ استعلام از مراکز و محل کار متقاضیان

دارا بودن 27سال برای مجردین و یا متأهل بودن

زمان گردش کار: 3ماه

نشانی اراک،خیابان هپکو ،شهرک بهشتی ،فاز یک،اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی استان مرکزی، آقای حاج علی بیگی