مجوز تاسیس نگارخانه

کارشناس مربوطه: سرکار خانم نوروزی

شماره تماس : ٠٨٦٣٣١٢١٤٠٩ داخلی 261

ساعت حضور: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30الی 14:20 پنج شنبه 7:30 الی 13:20
پست الکترونیک : a.azadhonariarak@farhangmail.ir