آموزشگاه آزاد هنرهای تجسمی،موسیقی،نمایشی و سنتی

-ارائه درخواست و مدارک به اداره کل ارشاد استان
2-ارائه فرم" ی "به متقاضی
3-تکمیل فرم" ی "و ارائه به اداره کل استان
4-تشکیل پرونده و ارائه به شورای بدوی در صورت کامل بودن مدارک
5-بررسی پرونده و اعلام نظر
6-بررسی پرونده در شورای مرکزی نظارت و اعلام نظر
7-برگزاری آزمون و مصاحبه تخصصی درصورت تایید شورا
8-معرفی متقاضی جهت دریافت گواهی عدم اعتیاد و عدم سوء پیشینه و استعلام از اداره کل حراست و اداره اماکن درصورت قبولی متقاضی در آزمون تخصصی
-مراجعه به اداره بهداشت و سجل کیفری جهت دریافت گواهی عدم اعتیاد و عدم سوء پیشینه
-بررسی صلاحیت متقاضی واعلام نظر کتبی توسط حراست
-صدور گواهی عدم اعتیاد و عدم سوء پیشینه(هم برای موسس و هم برای مدیر مسئول)
-دریافت و ارائه گواهی های مذکور به اداره کل استان
-انجام بازدید از مکان اموزشگاه و اعلام نظر کتبی
9-دریافت نظرات اداره اماکن ، اراده کل حراست ،بهداشت ، سجل کیفری و معرفی متقاضی جهت گذراندن دوره آموزشی مرتبط
برگزاری دوره بازآموزی مرتبط با فعالیت آموزشگاههای آزاد هنری برای مدیر آموزشگاه وآزمون و صدور گواهینامه مربوطه به نام متقاضی و ابلاغ کد شناسه آموزشگاه و ارسال به استان
10-صدور مجوز تاسیس یکساله آموزشگاه و ارسال رونوشت به دفترآموزش
11-دریافت مجوز یکساله آموزشگاه

کارشناس مربوطه: سرکار خانم میرابراهیمی 

شماره تماس : 08633138051 الی 3 داخلی224

ساعات مراجعه : شنبه تا چهارشنبه 7:30 تا 14:20  و پنجشنبه 7:30 تا 13

پست الکترونیک: a.azadhonararak@farhangmail.ir

ایده از شما

ایمیل کاربر را وارد کنید.
عنوان ایده را وارد نمایید.