آموزشگاه آزاد هنرهای تجسمی،موسیقی،نمایشی و سنتی

-ارائه درخواست
2-ثبت درخواست و ارائه فرم"ک" جهت تکمیل و شماره حساب جهت واریز وجه
3-تکمیل فرم و ارائه فیش بانکی
4-تایید و مهر فرم وارائه فیش
5-تشکیل پرونده و ارسال به دفترآموزش در صورت کامل بودن
6-برگزاری آزمون تخصصی واعلام نتیجه به استان
7-استعلام از اداره کل حراست ومعرفی متقاضی به مراکزمربوطه جهت دریافت گواهی عدم اعتیاد و عدم سوء پیشینه درصورت قبولی در آزمون
-مراجعه جهت دریافت گواهی
-ارسال تاییدیه های کتبی به دفتر آموزش
-ارائه گواهی عدم اعتیاد وعدم سوء پیشینه به متقاضی توسط بهداشت وسجل کیفری
-بررسی صلاحیت متقاضی و اعلام نظر کتبی توسط حراست
8-دریافت و ارائه گواهی عدم اعتیاد و عدم سوء پیشینه
9-بررسی و صدور کارت صلاحیت تدریس و ارائه به آموزشگاه یا متقاضی به انضمام نامه
10-دریافت مجوز

کارشناس مربوطه: سرکار خانم میرابراهیمی 

شماره تماس : 08633138051 الی 3 داخلی224

ساعات مراجعه : شنبه تا چهارشنبه 7:30 تا 14:20  و پنجشنبه 7:30 تا 13

پست الکترونیک: a.azadhonararak@farhangmail.ir

ایده از شما

ایمیل کاربر را وارد کنید.
عنوان ایده را وارد نمایید.