صدور پروانه اجرای نمایش

-درخواست از مدیریت تماشاخانه برای اجرای نمایش
2-ارائه نامه درخواست به اداره کل هنرهای نمایشی به همراه سه نسخه از نمایشنامه
3-ثبت درخواست
4-تکمیل فرم ثبت نمایشنامه توسط نویسنده یا کارگردان
5-ارجاع درخواست به همراه مدارک به شورا
6-مطالعه نمایشنامه توسط کارشناسان شورا و تنظیم صورت جلسه
7-تشکیل جلسه اعلام نتیجه با حضورکارگردان و درصورت لزوم نویسنده
8-ارائه نامه درخواست به اداره کل هنرهای نمایشی جهت صدور پروانه اجرای نمایش در مکان،زمان و تعداد اجرای مشخص
9-ثبت درخواست
10- تکمیل فرم اجرای نمایش توسط کارگردان
11-ارجاع درخواست به شورا
12-دیدن آخرین تمرین گروه نمایش توسط کارشناسان شورا با هماهنگی مدیریت تماشاخانه وتنظیم صورت جلسه
13-تهیه پروانه اجرا
14-صدور پروانه اجرای نمایش
15-دریافت پروانه اجرای عمومی نمایش

کارشناس مربوطه: محمدظاهر آقامیرزایی

شماره تماس : 08633138051 الی 3 داخلی 256

ساعات مراجعه : شنبه تا چهارشنبه 7:30 تا 14:20  و پنجشنبه 7:30 تا 13

پست الکترونیک :nemayesharak@farhangmail.ir

ایده از شما

ایمیل کاربر را وارد کنید.
عنوان ایده را وارد نمایید.