ایده از شما

پست الکترونیک کاربر را وارد کنید.
عنوان ایده را وارد نمایید.

مجوز ورودو خروج آثار سمعی و بصری، آثار هنری، مطبوعات و نشریات و کلیه ی مواد تبلیغی و فرهنگی مشکوک

-ارائه درخواست بانضمام قبض گمرکی
2-ثبت درخواست و ارائه
3- ارائه فرم اظهار نامه به متقاضی
4-تکمیل و ارائه فرم اظهار نامه
5-مراجعه وانجام بازدید از آثار مستقر در گمرک و اعلا م نظر کارشناسی
6-امضاء نامه مجوز در صورت مثبت بودن گزارش نتیجه بازرسی
7-ثبت و ارائه نامه مجوز
8-دریافت مجوز

کارشناس مربوطه: عرفان قادری

شماره تماس : 08633138051 الی 3 داخلی 231

ساعات مراجعه : شنبه تا چهارشنبه 7:30 تا 14:20  و پنجشنبه 7:30 تا 13