ایده از شما

پست الکترونیک کاربر را وارد کنید.
عنوان ایده را وارد نمایید.

مجوز نصب مجسمه و یادمان و علایم و نشانه ها

-ارائه درخواست و توجیهات لازم درخصوص طرح
2-ثبت درخواست و ارائه
3-دریافت تقاضا و مشخصات طرح از سازمان مجری وارسال به شورای نظارت
4-تشکیل جلسه وبررسی کارشناسی طرح
5-اعلام نظر و ابلاغ به دفتر امور هنرهای تجسمی
6-تهیه مجوز درصورت مثبت بودن نظر شورا
7-امضاء
8-ثبت و ابلاغ به سازمان متقاضی
9-دریافت مجوز

کارشناس مربوطه: عرفان قادری

شماره تماس : 08633138051 الی 3 داخلی 231

ساعات مراجعه : شنبه تا چهارشنبه 7:30 تا 14:20  و پنجشنبه 7:30 تا 13