ایده از شما

پست الکترونیک کاربر را وارد کنید.
عنوان ایده را وارد نمایید.

مجوز ورودو خروج آثار سمعی و بصری، آثار هنری، مطبوعات و نشریات و کلیه ی مواد تبلیغی و فرهنگی مشکوک

- ارایه درخواست به همراه قبض گمرکی
2- ثبت درخواست و ارائه
3- ارایه فرم اظهار نامه به متقاضی
4- تکمیل و ارایه فرم اظهار نامه
5- مراجعه و بازدید از آثار مستقر در گمرک و اعلام نظر کارشناسی
6- امضاء نامه مجوز در صورت مثبت بودن گزارش نتیجه بازرسی
7- ثبت و ارایه نامه مجوز
8- دریافت مجوز

کارشناس مربوطه: عرفان قادری

شماره تماس : 08633138051 الی 3 داخلی 231

ساعات مراجعه : شنبه تا چهارشنبه 7:30 تا 14:20  و پنجشنبه 7:30 تا 13