مجوز مرکز،موسسه،کانون و انجمن فرهنگی وهنری

-ارائه نامه و فرم درخواست کارشناسی و دو نسخه ازمتن مورد نظر به دفترموسیقی
2-ارسال متن توسط دبیرخانه به شورای شعر جهت بررسی
3-بررسی کارشناسی متن بطورجداگانه
4-درج تاییدیه صلاحیت فنی ومحتوایی متن در صورت مثبت بودن نظر شورا
5-دریافت نظر شورای شعرتوسط واحد صدور مجوز آلبوم
6-ارائه فرم درخواست بررسی موسیقی و سه حلقه لوح صوتی از اجرای گروه
7-بررسی کارشناسی فنی موسیقی
8-استعلام از حراست در صورت مثبت بودن نظر شورای فنی موسیقی
9-بررسی واعلام نظر کتبی
10-بررسی تطبیقی متن تایید شده توسط شورای شعر با متن ارائه شده در لوح صوتی در صورت مثبت بودن نظر حراست
11-درخواست طرح روی جلد در صورت تایید مطابقت کلام
12-ارائه طرح روی جلد
13-بررسی صلاحیت نشر آلبوم به لحاظ رعایت موازین فرهنگی
14-صدور معرفی نامه به نام متقاضی برای ثبت اثر در کتابخانه ملی درصورت تایید صلاحیت نشر آلبوم وطرح روی جلد آن
15-دریافت معرفی نامه ومراجعه به کتابخانه ملی
16-صدور شماره ثبت اثر
17-دریافت شماره ثبت اثر وارائه به دفتر موسیقی
18-صدور مجوز
19-دریافت مجوز
20-ارائه پنج نسخه از اثر منتشرشده به دفتر موسیقی
21-بررسی تطبیقی اثر منتشر شده

کارشناس مربوطه: عرفان قادری

شماره تماس : ٠٨٦٣٣١٢١٤٠٩ داخلی231

ساعت حضور: شنبه تا چهارشنبه ساعت 7:30 الی 14:20 پنجشنبه 7:30 الی 13:20
پست الکترونیک: artarak@farhangmail.ir

ایده از شما

ایمیل کاربر را وارد کنید.
عنوان ایده را وارد نمایید.