مجوز اجرای برنامه های صحنه ای موسیقی

-ارائه درخواست از طرف مدیر عامل شرکت (یا موسسه چند منظوره )به همراه تقاضانامه مدیر سالن و خواننده
2- ثبت درخواست
3-استعلام از حراست
4-بررسی و اعلام نظر
5-اطلاع رسانی به متقاضی جهت ارائه پوستر و بروشور(در صورت مثبت بودن پاسخ استعلام)
6-تکمیل فرم اعلام وضعیت اطلاع رسانی، فرم تعهد درخصوص مندرجات طرح پوستر و ارائه پوستر و بروشور جهت تایید
7-تایید طرح پوستر و بروشور و صدور مجوز اجرای موسیقی به نام شرکت
8-ثبت مجوز
9-دریافت مجوز

ک

کارشناس مربوطه: عرفان قادری

شماره تماس : ٠٨٦٣٣١٢١٤٠٩ داخلی231

ساعت حضور: شنبه تا چهارشنبه ساعت 7:30 الی 14:20 پنجشنبه 7:30 الی 13:20
پست الکترونیک: artarak@farhangmail.ir