مجوز اجرای برنامه های صحنه ای موسیقی

1-ارائه درخواست از طرف مدیر سالن به همراه تقاضانامه خواننده
2-ثبت درخواست
3- استعلام از حراست
4-بررسی و اعلام نظر
5-اطلاع رسانی به متقاضی جهت ارائه پوستر و بروشور(در صورت مثبت بودن پاسخ استعلام)
6-تکمیل فرم اعلام وضعیت اطلاع رسانی، فرم تعهد درخصوص مندرجات طرح پوستر و ارائه پوستر و بروشور جهت تایید
7-تایید طرح پوستر و بروشور و صدور مجوزاجرای موسیقی به نام مدیر سالن
8-ثبت مجوز
9-دریافت مجوز

کارشناس مربوطه: عرفان قادری

شماره تماس : ٠٨٦٣٣١٢١٤٠٩ داخلی231

ساعت حضور: شنبه تا چهارشنبه ساعت 7:30 الی 14:20 پنجشنبه 7:30 الی 13:20
پست الکترونیک: artarak@farhangmail.ir

ایده از شما

ایمیل کاربر را وارد کنید.
عنوان ایده را وارد نمایید.