مجوز مرکز،موسسه،کانون و انجمن فرهنگی وهنری
1-ارائه درخواست پروانه فعالیت استودیو و مدارک
2-تشکیل پرونده درصورت تکمیل بودن مدارک و دارا بودن شرایط
3-استعلام از دفتر توسعه مشارکتها در خصوص موسسه فرهنگی و هنری مربوط به متقاضی
4-بررسی و اعلام نظر
5-استعلام از اداره اماکن درخصوص مکان استودیو
6-بازدید از مکان استودیو واعلام نظرکتبی
7-ارسال پرونده متقاضی به دفتر موسیقی در صورت مثبت بودن نظر اداره اماکن
8-کنترل و کارشناسی حضوری از تجهیزات و توانایی فنی صدابردار
9-بررسی پرونده و صدور پروانه فعالیت شش ماهه در صورت تاییدکارشناسی فنی
10-دریافت پروانه فعالیت شش ماهه
11-ارائه پروانه فعالیت شش ماهه به متقاضی

کارشناس مربوطه: عرفان قادری

شماره تماس : ٠٨٦٣٣١٢١٤٠٩ داخلی231

ساعت حضور: شنبه تا چهارشنبه ساعت 7:30 الی 14:20 پنجشنبه 7:30 الی 13:20
پست الکترونیک: artarak@farhangmail.ir

ایده از شما

ایمیل کاربر را وارد کنید.
عنوان ایده را وارد نمایید.