مجوز مرکز،موسسه،کانون و انجمن فرهنگی وهنری
1-ارائه درخواست به همراه مدارک
2-تشکیل پرونده درصورت تکمیل بودن مدارک و دارا بودن شرایط وارسال به دفتر موسیقی جهت تایید
3-بررسی مدارک ،سوابق هنری ،تخصصی و اعلام به اداره کل استانها
4-اعلام به متقاضی جهت ارائه نام به اداره ثبت شرکت ها
5-ارائه درخواست برای تعیین نام در اداره ثبت شرکت
6-استعلام پرونده متقاضی ازدفتر موسیقی که در آن نام موسسه و نوع فعالیت تعیین شده است
7-ارائه پاسخ اداره ثبت شرکتها به دفتر موسیقی
8-استعلام از اداره کل حراست
9-معرفی متقاضی جهت دریافت گواهی های عدم اعتیاد و عدم سوء پیشینه و استعلام ازاداره اماکن درخصوص مکان موسسه
-مراجعه متقاضی به مرکزبهداشت و اداره سجل کیفری جهت دریافت گواهی های مذکور
-بازدید از مکان موسسه توسط اداره اماکن و ارسال پاسخ استعلام
10-بررسی و صدور گواهی عدم اعتیاد و عدم سوء پیشینه به نام متقاضی وارسال به اداره کل حراست
11-دریافت نظرات و اعلام نظر کتبی
12-ارائه نتایج به دفتر موسیقی
13-پاسخ به اداره ثبت شرکتها
14-ارائه شماره ثبت موسسه برای تاسیس موسسه تک منظوره و معرفی متقاضی به روزنامه رسمی
15-مراجعه به روزنامه رسمی
16-درج آگهی تاسیس
17-ارائه آگهی چاپ شده تاسیس موسسه به دفتر موسیقی
18-صدور مجوز شش ماهه تاسیس موسسه
19-ارائه مجوز به متقاضی
20-دریافت مجوز شش ماهه تاسیس موسسه

کارشناس مربوطه: عرفان قادری

شماره تماس : ٠٨٦٣٣١٢١٤٠٩ داخلی231

ساعت حضور: شنبه تا چهارشنبه ساعت 7:30 الی 14:20 پنجشنبه 7:30 الی 13:20
پست الکترونیک: artarak@farhangmail.ir