مجوز ورودو خروج آثار سمعی و بصری، آثار هنری، مطبوعات و نشریات و کلیه ی مواد تبلیغی و فرهنگی مشکوک
-اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺮﺧﻴﺺﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ وﻣﺪارک ﺑﻪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ
2-درﻳﺎﻓﺖ وﺛﺒﺖﺗﻘﺎﺿﺎوارﺳﺎل ﺑﻪﻛﺎرﺷﻨﺎس ﭼﺎپ
3-ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪارک و ﺷﺮاﻳﻂﻣﺘﻘﺎﺿﻲ
4-ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺠﻮز ﺟﻬﺖﺗﺮﺧﻴﺺ ﻛﺎﻻ از ﮔﻤﺮک درﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻮدن ﻣﺪارک
5-ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﺎﻣﻪ وﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎﻻ وارﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﻌﺎون اﻣﻮرﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
6-اﻣﻀﺎء ﻧﺎﻣﻪ و ارﺳﺎل ﺑﻪدﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ
7-ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻣﻪ و ﻣﻬﺮ ﻓﺮﻣﻬﺎیﻻزم
8-درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز و اﺻﻞﻣﺪارک و ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎﻻ

کارشناس مربوطه: عرفان قادری

شماره تماس : 08633138051 الی 3 داخلی 231

ساعات مراجعه : شنبه تا چهارشنبه 7:30 تا 14:20  و پنجشنبه 7:30 تا 13