اجرای کنسرت موسیقی زنده در شهرستان

õمدارک مورد نیاز جهت صدور مجوز اجرای کنسرت موسیقی زنده در شهرستان

× ارائه درخواست کتبی توسط سرپرست گروه با ذکر مکان اجرا.
× سه CD یا نوار کاست از اجرا گروه با کیفیت مطلوب.
×اشعار تایپ شده با ذکر نام شاعر که به تصویب شورای شعر رسیده باشد. (2 نسخه)
×تکمیل فرم بانک اطلاعات موسیقیدانان کشور (توسط تک تک اعضای گروه).
×عکس دسته جمعی از گروه با سازهای مربوطه.
×تکمیل فرم های مربوطه.
×پوشه.
×موافقت کتبی از مکان اجرا پس از اخذ نتیجه.

نشانی اراک،خیابان هپکو ،شهرک بهشتی ،فاز یک،اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی استان مرکزی،اداره امورهنری،انجمن موسیقی

آموزشگاه آزاد هنری

õمدارک لازم متقاضیان تأسیس آموزشگاه آزاد هنری

×شش قطعه عکس 4×3
× تصویر برابر با اصل شده از تمام صفحات شناسنامه
×تصویر برابر با اصل شده از آخرین مدرک تحصیلی مرتبط با رشته های هنری
×تصویر برابر با اصل شده از کارت پایان خدمت یا معافیت دائم
×تکمیل فرم درخواست تاسیس آموزشگاه آزاد هنری ( فرم « ی » ) و ذکر سوابق و تجارب هنری متقاضی
× تکمیل فرم سه نفر معرف

 * متقاضی می باید متأهل یا حداقل دارای 27 سال سن باشد .

õ مراحل صدور مجوز آموزشگاه آزاد هنری

×تکمیل پرونده و برگه درخواست تأسیس آموزشگاه آزاد هنری (فرم «ی») و تحویل به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان
× اعلام نظرکارشناس مربوطه اداره فرهنگ وارشاداسلامی شهرستان درجدول پایین فرم«ی»دربند 2 ( باذکرنام،امضاءوقیدتاریخ )
×پرونده تکمیل شده پس ازتأییدکارشناس مسئول دبیرخانه آموزشگاههای آزادهنری استان ورئیس اداره امور هنری اداره کل، در شورای رسیدگی و نظارت استان مطرح و پس از تأیید شورا پرونده با طی مراحل قانونی استعلام ازمراکز ذیصلاح برای اعلام عدم سوء پیشینه کیفری و عدم اعتیاد تکمیل می شود. در مرحه آخر متقاضی مکان مناسبی برای تأسیس آموزشگاه به اداره شهرستان معرفی می نماید. پس از بازدید ناظر مربوطه و تأیید مکان از طرف اداره اماکن شهرستان و ارسال آن از طرف اداره شهرستان به اداره کل ارشاد استان، یک برگه شروع به کار یک ساله و منحصراً برای نشانی مکان معرفی شده صادر می شود. 

×متقاضیان طراحی و نقاشی : چنانچه متقاضی دارای مدرک دانشگاهی (کارشناسی یا بالاتر) مرتبط با رشته هنری مورد تقاضا نباشد ارائه حداقل 5 اثر و نیز ارائه سوابق تجربی مستند جهت درج در پرونده و طرح در شورای رسیدگی و نظارت استان الزامی است.

 ×متقاضیان تأسیس آموزشگاه خوشنویسی : الزاماً باید دارای حداقل مدرک ممتاز از انجمن خوشنویسان ایران باشند. ( هیچ گونه گواهی دیگری اعم از کارت عضویت انجمن خوشنویسان و غیره مورد پذیرش شورای نظارت استان نخواهد بود).

× متقاضیان تأسیس آموزشگاه موسیقی : چنانچه فاقد مدرک مرتبط باشند علاوه بر مدارک فوق می باید برگه مشخصات متقاضی ( فرم «ک» ) راتکمیلوهمراهبافیشبانکیوجهثبتنامشرکتدرآزمونبهمبلغ 000/200 ریالبهحسابجاری 3612 بانکملیایرانشعبهصبادروجه خانه موسیقی همراه با سایر مدارک تحویل نمایند.

نشانی اراک،خیابان هپکو ،شهرک بهشتی ،فاز یک،اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی استان مرکزی،خانم نوروزی

نگارخانه

õراهنمای دریافت مجوز تاسیس نگارخانه:

تقاضای تأسیس با ذکر دلایل توجیهی

   تصویر تمام صفحات شناسنامه برای کلیه اعضای هیأت مؤسس (یک نسخه)

تصویر آخرین مدرک تحصیلی یا هنری

تصویر گواهی انجام خدمت وظیفه عمومی و یا ارائه برگ معافیت دائم )

اصل پاسخ استعلام دادگستری و یا اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری مؤثر

پنج قطعه عکس 4 ×3 جدید ازصاحب امتیاز

پنج قطعه عکس 4 ×3 جدید ازصاحب امتیاز 

پنج قطعه عکس از اثرهنری 

تصویرسندمالکیت یااجاره مکان نگارخانه وکروکی

گواهی سندمالکیت یااجاره محل نگارخانه وکروکی

گواهی شرکت در نمایشگاه ها،تقدیرنامه

پرسشنامه مشخصات فردی تکمیل شده توسط متقاضی

مستندات سوابق هنری

تکمیل برگ کارشناسی از محل نگارخانه و تحویل آن به اداره کل

دارا بودن 27سال برای مجردین و یا متأهل بودن

 نشانی اراک،خیابان هپکو ،شهرک بهشتی ،فاز یک،اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی استان مرکزی،اداره هنری،آقای  صفرآبادی

زمان گردش کار: 3ماه