1-ارائه درخواست کتبی و مدارک لازم
2-ثبت درخواست، دریافت و تنظیم مدارک وبررسی اولیه پرونده
3-بررسی نمونه کارهای تولیدی متقاضی و اعلام نظر صلاحیت های فنی و تخصصی
4-استعلام از بهداشت،سجل کیفری و حراست درصورت تایید شورا
5-بررسی و اعلام نظر
6-استعلام از اماکن
7-بررسی و اعلام نظراماکن در خصوص تایید محل فعالیت موسسه
8- بررسی اساسنامه شرکت
9-تایید نام و اساسنامه و ثبت موسسه
10-دریافت شماره ثبت ازاداره ثبت
11-درج آگهی ثبت قانونی موسسه
12-صدور مجوز فعالیت به مدت یک سال
13-دریافت مجوز

شماره تماس : ٣-٣٣١٣٨٠٥١

رییس اداره سینمایی، سمعی و بصری : محمدرضا بوالحسنی - داخلی 251

کارشناس امور سینمایی:  آقای محمدی - داخلی 237

 

ایده از شما

ایمیل کاربر را وارد کنید.
عنوان ایده را وارد نمایید.