برگزاری جلسه مزایده عمومی و تنظیم صورتجلسه برگزاری کمیسیون مزایده

شماره تماس : ٣-٣٣١٣٨٠٥١

رییس اداره سینمایی، سمعی و بصری : محمدرضا بوالحسنی - داخلی 251

کارشناس امور سینمایی:  آقای محمدی - داخلی 237