1-ارائه درخواست کتبی بالاترین مقام
2-ثبت درخواست
3-دریافت درخواست و بررسی های لازم 
4-استعلام از بالاترین مقام اجرایی سازمان یا متقاضی
5-بررسی و اعلام نظر 
6-دریافت نتیجه استعلام
7-بررسی و صدور موافقت نامه نود و یک روزه به انضمام پرسشنامه مربوطه جهت تکمیل،پس از تایید
8-دریافت وتکمیل پرسشنامه توسط بالاترین مقام سازمان
9-دریافت و بررسی و ارسال پرسشنامه به وزارت اطلاعات - اگر پس از پانزده روزجواب ندهد پاسخ مثبت می باشد
10-انجام بازدید کارشناس دفتر همکاریهای سمعی بصری یا کارشناسان ادارات ارشاد استانها
11-صدور مجوز دو ساله در صورت تایید درمرحله قبل
12-دریافت مجوزاستفاده از تجهیزات ماهواره

شماره تماس : ٣-٣٣١٣٨٠٥١

رییس اداره سینمایی، سمعی و بصری : محمدرضا بوالحسنی - داخلی 251

کارشناس امور سینمایی:  آقای محمدی - داخلی 237

 

ایده از شما

ایمیل کاربر را وارد کنید.
عنوان ایده را وارد نمایید.