1-ارائه معرفی نامه از سوی مالک سینما به همراه سایر مدارک
2-ثبت درخواست
3-تشکیل و بررسی پرونده
4-استعلام از بهداشت،حراست، سجل کیفری 
5-بررسی و اعلام نظر 
6-صدور کارت مدیریت سالن سینما درصورت تایید
7-ثبت در پرونده 
8-دریافت کارت مدیریت سالن سینما

شماره تماس : ٣-٣٣١٣٨٠٥١

رییس اداره سینمایی، سمعی و بصری : محمدرضا بوالحسنی - داخلی 251

کارشناس امور سینمایی:  آقای محمدی - داخلی 237

 

ایده از شما

ایمیل کاربر را وارد کنید.
عنوان ایده را وارد نمایید.