پروانه افتتاح و بهره برداری از سالن سینما
1-ارائه تقاضا
2-دریافت و ثبت درخواست کتبی متقاضی توسط دبیرخانه
3-معرفی متقاضی به شهرداری یا سازمان زمین شهری در صورت نداشتن زمین مناسب
4-تکمیل پرسشنامه وارائه مدارک
5-بررسی مدارک و تشکیل پرونده
6-بازدید زمین توسط کارشناس
7-دریافت پرونده و بررسی شرایط زمین
8-بازدید زمین و تنظیم صورت جلسه
9-صدور موافقت اصولی (مرحله اول)در صورت تایید
10-ارائه نقشه ها وطرحهای اجرایی
11-تشکیل جلسه بررسی نقشه ها و تنظیم صورتجلسه
12-صدور موافقت اصولی(مرحله دوم)در صورت تایید نقشه
13-مهر نمودن نقشه ها ومعرفی متقاضی به شهرداری جهت صدورپروانه ساخت
14-دریافت موافقت اصولی و نامه شهرداری و نقشه های مهر شده

شماره تماس : ٣-٣٣١٣٨٠٥١

رییس اداره سینمایی، سمعی و بصری : محمدرضا بوالحسنی - داخلی 251

کارشناس امور سینمایی:  آقای محمدی - داخلی 237

 

ایده از شما

ایمیل کاربر را وارد کنید.
عنوان ایده را وارد نمایید.