مجوز آموزشگاه آزاد سینمایی
1-تکمیل و ارائه فرم درخواست
2-ثبت درخواست متقاضی
3-بررسی صلاحیت متقاضی برای تشکیل پرونده
4-بررسی و تایید سابقه علمی وتجربی
5- استعلام از حراست
6-اعلام نظرحراست
7-اعلام به متقاضی برای ارائه طرح درس
8-تکمیل و ارائه فرم طرح درس ومشخصات مدرسین به واحد صدور مجوز
9-بررسی طرح درس و مدرسین جهت تایید
10-اعلام به متقاضی برای معرفی مکان
11- ارائه اجاره نامه یا سند مالکیت مکان به واحد صدور مجوز
12-تکمیل فرمهای اداره اماکن
13-معرفی متقاضی به بهداشت و سجل کیفری
14-اعلام نظربهداشت و سجل کیفری
15-دریافت تاییدیه بهداشت وسجل کیفری
16-معرفی مکان جهت بازدید بهواحد نظارت وبازرسی
17-بازدید از مکان و تجهیزات جهت تایید
18-معرفی متقاضی به اماکن
19-اعلام نظر اماکن
20-صدور مجوز
21-ثبت مجوز وارائه به متقاضی
22-دریافت مجوز

شماره تماس : ٣-٣٣١٣٨٠٥١

رییس اداره سینمایی، سمعی و بصری : محمدرضا بوالحسنی - داخلی 251

کارشناس امور سینمایی:  آقای محمدی - داخلی 237

پست الکترونیک : a.cinema@iran.ir

ایده از شما

ایمیل کاربر را وارد کنید.
عنوان ایده را وارد نمایید.