• آموزشگاه آزاد سینمایی

مدارک مورد نیاز جهت صدور مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد سینمایی

 ×تصویر از تمام صفحات شناسنامه
×چهار قطعه عکس4×3
×تصویر آخرین مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط
×تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم
×تایید اماکن و گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد
×تکمیل فرم درخواست صدور پروانه آموزشگاه آزاد سینمایی و سمعی و بصری.
×اعلام برنامه های آموزشی، شامل طرح درس مصوب رشته های مختلف آموزش سینمایی، منابع آموزشی، مدت دوره، سیستم نمره دهی، ساعات آموزشی، تجهیزات و امکانات لازم، اساتید، پایان دوره و ... (فرمهای شماره یک و شماره دو)
معرفی مدیر آموزش در صورتی که متقاضی مدرک کارشناسی مرتبط با رشته های سینمایی و هنری را نداشته باشد.
×داشتن حداقل 27 سال سن (مجرد) و 25 سال سن (متأهل)
×داشتن تصویر مدارکی دال بر احراز سابقه فعالیت سینمایی
×برگ مدرسان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی سینما یا هنر یا در صورت نداشتن مدرک دانشگاهی مرکز مربوطه باید صلاحیت علمی و تدریس آنها را تایید کند. ( فرم شناسایی مدرسین)

نشانی:اراک،خیابان هپکو،شهرک بهشتی ،فاز یک اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان مرکزی اداره سینمایی وسمعی وبصری

اقای بوالحسنی

مدت زمان انجام کار:3ماه

  • فروشگاه عرضه محصولات فرهنگی ویدیویی (ویدئوکلوپ)

õ مدارک مورد نیاز جهت تأسیس فروشگاه عرضه محصولات فرهنگی ویدئویی (ویدئو کلوپ)

×تحویل درخواست کتبی از سوی متقاضی به اداره شهرستان مربوطه
×چهار قطعه عکس4×3
×تصویر آخرین مدرک تحصیلی
×تصویر از تمام صفحات شناسنامه (با شرط سنی 27 سال برای مجردان و 25 سال برای متأهلان)
×تصویر کارت انجام خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم
×تصویر اجاره نامه محل فعالیت یا رونوشت سند مالکیت
× گواهی عدم اعتیاد و عدم سوء پیشینه کیفری
×تصویر از کارت ملی
×تأییدیه اداره نظارت بر اماکن عمومی (حداقل زمان برای بررسی پرونده و اعلام نتیجه­ی نهایی 4 ماه می باشد)

نشانی اراک،خیابان هپکو ،شهرک بهشتی ،فاز یک،اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی استان مرکزی،اداره سینمایی وسمعی وبصری،آقای بوالحسنی

مدت انجام کار :3ماه

  • دریافت مجوز ساخت سینما و مجتمع های فرهنگی، سینمایی و تجاری

 سینماهای « ممتاز» و « درجه یک» است.

õراهنمای دریافت مجوز ساخت سینما و مجتمع های فرهنگی، سینمایی و تجاری

مدارک لازم:

× متقاضی احداث سالن های نمایش فیلم و مجموعه های فرهنگی، سینمایی باید پس از انتخاب زمین مورد نظر با ابعاد و متراژ و شرایط « آیین نامه سالن های نمایش فیلم و طرز کار آنها » ، مدارک زیر را با درخواست کتبی خود به دبیرخانه اداره کل نظارت و ارزشیابی تحویل دهد.

×تصویر سند مالکیت زمین مورد نظر یا سند قابل قبول کمیسیون بند دو آیین نامه سالن های نمایش فیلم و طرز کار آنها
کروکی و نقشه 2000/1 زمین مذکور ممهور به مهر شهرداری منطقه مربوطه
× نامه شهرداری و اداره شهرسازی منطقه مبنی بر تعیین نوع کاربری زمین مورد نظر
×تصویر از همه صفحات شناسنامه متقاضی
× تعهدنامه کتبی متقاضی همراه با نقشه یادشده مبنی بر تغییر ندادن کاربری زمین مذکور
×تحویل طرح توجیهی ساخت سینما
×درخواست کتبی متقاضی
تذکر: اولویت با پروژه های ساخت سینماهای « ممتاز» و « درجه یک» است.

نشانی اراک،خیابان هپکو ،شهرک بهشتی ،فاز یک،اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی استان مرکزی،اداره سینمایی وسمعی وبصری،آقای بوالحسنی

مدت انجام کار :1سال

 

  • تأسیس و فعالیت شرکت ها و مؤسسات تولید فیلم های غیرسینمایی (ویدئویی)

õراهنمای دریافت مجوز تأسیس و فعالیت شرکت ها و مؤسسات تولید فیلم های غیرسینمایی (ویدئویی)

شرایط عمومی و اختصاصی متقاضی (مدیر عامل)

×اعتقاد به مبانی دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
×تابعیت جمهوری اسلامی ایران
×داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته امور سینمایی (کارگردانی) یا داشتن مدارک تجربی معادل آن در زمینه های ×تهیه و ساخت فیلم و برنامه های تلویزیونی و سینمای تجربی به تشخیص این اداره کل
×مدیر عامل باید حداقل 27 سال سن (مجرد) و یا حداقل 25 سال سن (متأهل) داشته باشد.
×داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم
×دارا بودن تجربه و سوابق کاری مفید در امر تولید فیلم ها و برنامه های ویدیویی و تحویل مدارک در این زمینه
×نداشتن اشتهار به سوابق سوء مالی و نداشتن ورشکستگی به تقصیر
×نداشتن سوء پیشینه و نداشتن اعتیاد به تأیید مراجع ذی صلاح
×تأیید صلاحیت های اخلاقی و فردی متقاضی و محل فعالیت شرکت یا مؤسسه موردنظر از لحاظ ترافیکی و انتظامی از سوی اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی
×مدیرعامل شرکت یا مؤسسه تولید برنامه های ویدیویی در مقطع دادن درخواست نباید کارمند رسمی شاغل در اداره های دولتی باشد و نیز هم زمان نمی تواند مسئولیت مدیرعاملی در مؤسسه تولید برنامه های ویدیویی را داشته باشد.

 مدارک لازم

×ارائه درخواست تأسیس و فعالیت به وسیله متقاضی

×تصویر از همه صفحات شناسنامه متقاضی

×تکمیل برگ مشخصات فردی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و ذکر سوابق کاری

×دو قطعه عکس جدید 4×3 ازمدیرعاملواعضای هیئت مدیره

×تصویر برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت پزشکی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره

×تصویر آخرین مدرک تحصیلی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره

×یک نسخه از اساسنامه شرکت یا مؤسسه موردنظر

×تقاضانامه تآسیس مؤسسه یا شرکت به انضمام مدارک مشروحه بالا

×تکمیل سایر فرمها

نشانی اراک،خیابان هپکو ،شهرک بهشتی ،فاز یک،اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی استان مرکزی،اداره سینمایی وسمعی وبصری،آقای بوالحسنی

مدت انجام کار :1سال