3- برگزاری جلسه مزایده عمومی و تنظیم صورتجلسه برگزاری کمیسیون مزایده

کارشناس مربوطه:جناب آقای براتی

شماره تماس : 08633138051 الی 3 داخلی221

ساعات مراجعه : شنبه تا چهارشنبه 7:30 تا 14:20  و پنجشنبه 7:30 تا 13

پست الکترونیک : mfarhanghonararak@farhangmail.ir