ایده از شما

پست الکترونیک کاربر را وارد کنید.
عنوان ایده را وارد نمایید.

3- برگزاری جلسه مزایده عمومی و تنظیم صورتجلسه برگزاری کمیسیون مزایده

کارشناس مربوطه: مریم شریفی

شماره تماس : 08633138051 الی 3 داخلی 234

ساعات مراجعه : شنبه تا چهارشنبه 7:30 تا 14:20  و پنجشنبه 7:30 تا 13

پست الکترونیک :  a.farhangi@iran.ir