مجوز چاپ آگهی های اشخاص حقیقی و حقوقی

-ارائه درخواست کتبی
2-دریافت وثبت درخواست
3-تعیین نحوه چاپ
4-تایید آگهی وتعیین روزنامه جهت چاپ آگهی
5-ثبت اطلاعات نهایی در رایانه وارائه شماره پیگیری به سازمان دولتی
6-چاپ آگهی درروزنامه
7-دریافت آگهی چاپ شده از طرف روزنامه و محاسبه مبلغ مورد نظر
8-تهیه گواهی ارزش چاپ
9-امضای گواهی ارزش چاپ
10-ارسال گواهی ارزش چاپ به نشریه
11-ارائه گواهی ارزش چاپ به سازمان متقاضی
12- دریافت گواهی ارزش چاپ و پرداخت وجه آگهی به نشریه

کارشناس مربوطه: آقای لطیفی

شماره تماس : 08633138051 الی 3 داخلی228

ساعات مراجعه : شنبه تا چهارشنبه 7:30 تا 14:20  و پنجشنبه 7:30 تا 13

پست الکترونیک : agahiarak@farhangmail.ir

ایده از شما

ایمیل کاربر را وارد کنید.
عنوان ایده را وارد نمایید.