پروانه انتشار نشریه و خبرگزاری

-اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺸﺮﻳﺎت ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻌﻼم اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻳﺎ رد ﺻﺪور ﻣﺠﻮز
2-درﻳﺎﻓﺖ و ﺛﺒﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ
3-اراﺋﻪ ﻓﺮم ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻫﺎی ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
4-اراﺋﻪ ﻓﺮﻣﻬﺎی ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه وﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
5-ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﺮوﻧﺪه
6-ﺑﺎزدﻳﺪ ازﻣﺤﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات و اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
7-اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﺳﻂ رﺋﻴﺲ اداره
8-ﺑﺮرﺳﻲ وﺻﺪور رای
9-اﺳﺘﻌﻼم ﺑﺮای ﻋﺪم اﻋﺘﻴﺎد و ﻋﺪم ﺳﻮءﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ
10-ﺑﺮرﺳﻲ و اراﺋﻪ ﻧﻈﺮات
11-اﻣﻀﺎی ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ
12-ﺛﺒﺖ و اراﺋﻪ ﻧﺎﻣﻪ
13-درﻳﺎﻓﺖ ﻧﺎﻣﻪ و اراﺋﻪ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ
14-اراﺋﻪ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه وآﮔﻬﻲ روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻲ
15-ﺛﺒﺖ در ﭘﺮوﻧﺪه
16-اﻣﻀﺎی ﻣﺠﻮز ﺗﺎﺳﻴﺲﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺸﺮﻳﺎت
17-ﺛﺒﺖ و اراﺋﻪ ﻣﺠﻮز
18-درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز

کارشناس مربوطه:  خانم حاجیان

شماره تماس : 08633138051 الی 3 داخلی 245

ساعات مراجعه : شنبه تا سه شنبه 7:30 تا 14:20  و پنجشنبه 7:30 تا 13

پست الکترونیک : resaneharak@farhangmail.ir

ایده از شما

ایمیل کاربر را وارد کنید.
عنوان ایده را وارد نمایید.