مجوز چاپ آگهی های اشخاص حقیقی و حقوقی

- ارائه درخواست کتبی
2-دریافت وثبت درخواست
3-تعیین نحوه چاپ و روزنامه مورد نظر
4-تایید آگهی وروزنامه جهت چاپ آگهی
5-ثبت اطلاعات نهایی در رایانه و ارائه شماره پیگیری به متقاضی
6-چاپ آگهی درروزنامه
7-بازبینی آگهی چاپ شده در روزنامه وثبت تاریخ چاپ
8-ارائه آگهی به نماینده روزنامه
9-ارائه آگهی چاپ شده در روزنامه به سازمان متقاضی
10-دریافت آگهی چاپ شده در روزنامه و پرداخت وجه آگهی به نشریه

کارشناس مربوطه: آقای لطیفی

شماره تماس : 08633138051 الی 3 داخلی228

ساعات مراجعه : شنبه تا چهارشنبه 7:30 تا 14:20  و پنجشنبه 7:30 تا 13

پست الکترونیک :agahiarak@farhangmail.ir

ایده از شما

ایمیل کاربر را وارد کنید.
عنوان ایده را وارد نمایید.