پروانه نمایندگی توزیع وفروش نشریات

-اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای اﺧﺬ ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺮوش ﻧﺸﺮﻳﺎت ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺪارک درﺧﻮاﺳﺘﻲ
2-ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ
3-ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﺮوﻧﺪه
4-ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﻴﻄﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺮوﺷﻨﺪه در دﻛﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در ﻣﻌﺮض ﻓﺮوش
5-ﺑﺮرﺳﻲ و اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﺗﻮﺳﻂ رﺋﻴﺲ اداره و ﻛﺎرﺷﻨﺎس
6-ﺑﺮرﺳﻲ وﺻﺪور رای
7-ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺮوش ﻧﺸﺮﻳﺎت درﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ
8-ﺛﺒﺖ ﭘﺮواﻧﻪ
9-درﻳﺎﻓﺖ ﭘﺮواﻧﻪ

کارشناس مربوطه:  خانم حاجیان

شماره تماس : 08633138051 الی 3 داخلی 245

ساعات مراجعه : شنبه تا سه شنبه 7:30 تا 14:20  و پنجشنبه 7:30 تا 13


پست الکترونیک: resaneharak@farhangmail.ir