ایده از شما

پست الکترونیک کاربر را وارد کنید.
عنوان ایده را وارد نمایید.

مجوز چاپ محصولات چاپی غیر کتاب

-ارائه درخواست به همراه سایرمدارک مورد نیاز
2-دریافت مدارک و ثبت
3-بررسی کارشناسی طرح و ارائه پیشنهاد تصویب یا رد
4-اعلام نظر نهایی درخواست
5-مهر نمونه های طرح درصورت تایید
6-امضای مجوز درقالب نامه و طرح مربوطه
7-ثبت مجوز
8-ارائه یک نسخه از طرح و مجوزبه متقاضی
9-دریافت طرح مهرشده و مجوز

کارشناس مربوطه:  خانم شیرین آبادی

شماره تماس : 08633138051 الی 3 داخلی 224

ساعات مراجعه : شنبه تا چهارشنبه 7:30 تا 14:20  و پنجشنبه 7:30 تا 13