پروانه فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی

-ارائه درخواست و پروانه فعالیت کانون ها
2-ثبت درخواست متقاضی وارائه آن به اداره کل استان مقصد
3-ثبت درخواست متقاضی و ارائه آن به کمیته تبلیغات
4-بررسی و اعلام نظردرخصوص امکان اعطای نمایندگی
5-امضای موافقت نامه برای اعطای نمایندگی(در صورت تایید کمیته تبلیغات)
6-ثبت موافقت نامه واعلام آن به اداره کل استان مبدا
7-دریافت موافقت نامه اعطای نمایندگی دراستان مقصد

کارشناس مربوطه: آقای بساکی

شماره تماس : 08633138051 الی 3 داخلی234

ساعات مراجعه : شنبه تا چهارشنبه 7:30 تا 14:20  و پنجشنبه 7:30 تا 13

پست الکترونیک: kanoonarak@farhangmail.ir