پروانه فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی

-اخذ و تکمیل فرم تقاضانامه و سایر فرم های اخذ شده از سایت ارشاد شهرستان و تهیه و تامین مدارک و اطلاعات مورد نیاز مشتمل بر معرفی مدیر مسئول
2-ثبت درخواست وتشکیل پرونده
3-صدور معرفی نامه ها برای تعیین صلاحیت و عدم سوءپیشینه مدیر مسئول وصاحب امتیاز
4-اعلام نظر توسط سجل کیفری وحراست
-ثبت نظر سجل کیفری درپرونده و ارائه به کمیته فنی
5-مصاحبه با مدیرمسئول پس ازدریافت گواهی عدم اعلام نظر برای سوءپیشینه
-ثبت نظر حراست در پرونده و ارائه به کمیته تبلیغات
6-اعلام نظر برای صدور مجوز فعالیت پس از دریافت نتیجه ومصاحبه و نظرات حراست وحسب مورد دوره های آموزشی مدیر مسئول
7-صدور موافقت نامه اولیه(درصورت مثبت بودن رای کمیته تبلیغات)
8-دریافت موافقت نامه اولیه و اعلام آدرس دفتر کانون طی فرصت شش ماهه
9-معرفی به سجل کیفری وبهداشت برای عدم سوءپیشینه و عدم اعتیاد صاحب امتیاز(پس از تعیین مکان توسط متقاضی)
10-اعلام نظر توسط سجل کیفری وبهداشت
11-معرفی محل به اداره اماکن(درصورت تایید استعلامات)
12-اعلام نظر توسط اداره اماکن
13-بازدید از کیفیت دفتر کانون (در صورت تایید اداره اماکن)
14-صدور پروانه یکساله
15-امضای تعهدنامه توسط مدیر مسئول و دریافت پروانه و کارت شناسایی مدیر مسئول و صاحب امتیاز

کارشناس مربوطه: آقای بساکی

شماره تماس : 08633138051 الی 3 داخلی234

ساعات مراجعه : شنبه تا چهارشنبه 7:30 تا 14:20  و پنجشنبه 7:30 تا 13


پست الکترونیک :kanoonarak@farhangmail.ir