مجوز چاپ محصولات چاپی غیر کتاب

-ارائه درخواست به همراه دو نمونه از طرحها
2-دریافت و ثبت درخواست
3-بررسی و اقدامات کارشناسی
4-امضای مجوز-درصورت تایید کارشناسی-
5-مهر نمونه طرحها وتحویل یک نسخه ار آن به متقاضی
6-دریافت مجوز

کارشناس مربوطه: آقای بساکی

شماره تماس : 08633138051 الی 3 داخلی234

ساعات مراجعه : شنبه تا چهارشنبه 7:30 تا 14:20  و پنجشنبه 7:30 تا 13


پست الکترونیک : kanoonarak@farhangmail.ir