ایده از شما

پست الکترونیک کاربر را وارد کنید.
عنوان ایده را وارد نمایید.

مجوز چاپ محصولات چاپی غیر کتاب

-ارائه درخواست به همراه دو نمونه از طرحها
2-دریافت و ثبت درخواست
3-بررسی و اقدامات کارشناسی
4-امضای مجوز-درصورت تایید کارشناسی-
5-مهر نمونه طرحها وتحویل یک نسخه ار آن به متقاضی
6-دریافت مجوز

کارشناس مربوطه:  خانم محمدی

شماره تماس : 08633138051 الی 3 داخلی 225

ساعات مراجعه : شنبه تا چهارشنبه 7:30 تا 14:20  و پنجشنبه 7:30 تا 13