پروانة تأسیس وبهره برداری چاپخانه و واحدهای وابسته

- درﻳﺎﻓﺖ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ
2-اﻋﻼم آدرس و اراﺋﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ و ﻓﺮﻣﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻣﺪارک ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﭼﺎپ
3- ﺑﺎزدﻳﺪ از ﻣﺤﻞ و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﭼﺎپ
4-ﺻﺪور ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺎزه اﺳﺘﻘﺮاردﺳﺘﮕﺎه در ﺻﻮرت ﺗﺎﻳﻴﺪﻣﻜﺎن
5-ﺻﺪور ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﻌﻼمﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ادارات ﻛﺎر وﺑﻬﺪاﺷﺖ
6-ﺛﺒﺖ در دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ وﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ
7-ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ادارات ﻛﺎر وﺑﻬﺪاﺷﺖ
8-ﺑﺮرﺳﻲ و اﻋﻼم ﻧﻈﺮ
9-اراﺌﻪ ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﻌﻼم ﺑﻪدﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ
10-اراﺋﻪ ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﻌﻼم ﺑﻪﻛﺎرﺷﻨﺎس
11-ﺻﺪور ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦآﻻت ﭼﺎپ در ﺻﻮرتﺗﺎﻳﻴﺪ
12-ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ درﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻮدنﻣﺪارک
13-ﺛﺒﺖ ﭘﺮواﻧﻪ
14-درﻳﺎﻓﺖ ﭘﺮواﻧﻪ

کارشناس مربوطه:  خانم محمدی

شماره تماس : 08633138051 الی 3 داخلی227

ساعات مراجعه : شنبه تا چهارشنبه 9 تا 14:20  و پنجشنبه 9 تا 13


پست الکترونیک : farhangiarak@farhangmail.ir