برگزاری جشنواره­ها، نمایشگاهها و مسابقات فرهنگی، هنری و سینمایی

-اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺘﺒﻲ ﺣﺪاﻗﻞ 20 روز ﻗﺒﻞ ازاﺟﺮای ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
2- ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ ﻣﺪارک ﻻزم
3- ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪارک و ﻓﺮﻣﻬﺎ وﺻﻼﺣﻴﺖ ﺗﺨﺼﺼﻲ وﺳﻮاﺑﻖ
4- ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ واﻋﻼم ﻧﻈﺮ در ﺧﺼﻮص ﺻﺪور ﻣﺠﻮز
5-ﺻﺪور ﻣﺠﻮز در ﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ
6- درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز

کارشناس مربوطه:  خانم محمدی

شماره تماس : 08633138051 الی 3 داخلی227

ساعات مراجعه : شنبه تا چهارشنبه 9 تا 14:20  و پنجشنبه 9 تا 13


پست الکترونیک: farhangiarak@farhangmail.ir