ایده از شما

پست الکترونیک کاربر را وارد کنید.
عنوان ایده را وارد نمایید.

برگزاری جشنواره ها و مجامع فرهنگی

1-اراﺋﺔ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺘﺒﻲﺣﺪاﻗﻞ 20 روز ﻗﺒﻞ ازاﺟﺮای ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
2-ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ ﻣﺪارک ﻻزم
3- ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪارک و ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺗﺨﺼﺼﻲ وﺳﻮاﺑﻖ
4-اﺳﺘﻌﻼم از ﻣﺮاﻛﺰ ذﻳﺮﺑﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮایﺟﺸﻨﻮاره
5- ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ واﻋﻼم ﻧﻈﺮ در ﺧﺼﻮصﺻﺪور ﻣﺠﻮز
6-ﺻﺪور ﻣﺠﻮز در ﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ
7-درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز

کارشناس مربوطه: مریم شریفی

شماره تماس : 08633138051 الی 3 داخلی 234

ساعات مراجعه : شنبه تا چهارشنبه 7:30 تا 14:20  و پنجشنبه 7:30 تا 13