برگزاری جشنواره ها و مجامع فرهنگی

1-اراﺋﺔ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺘﺒﻲﺣﺪاﻗﻞ 20 روز ﻗﺒﻞ ازاﺟﺮای ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
2-ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ ﻣﺪارک ﻻزم
3- ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪارک و ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺗﺨﺼﺼﻲ وﺳﻮاﺑﻖ
4-اﺳﺘﻌﻼم از ﻣﺮاﻛﺰ ذﻳﺮﺑﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮایﺟﺸﻨﻮاره
5- ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ واﻋﻼم ﻧﻈﺮ در ﺧﺼﻮصﺻﺪور ﻣﺠﻮز
6-ﺻﺪور ﻣﺠﻮز در ﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ
7-درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز

کارشناس مربوطه:سرکار خانم محبوبه محمدی

شماره تماس : 08633138051 الی 3 داخلی227

ساعات مراجعه : شنبه تا چهارشنبه 9تا 14:20  و پنجشنبه 9 تا 13

پست الکترونیک: farhangiarak@farhangmail.ir