برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری

-اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺘﺒﻲ ﺣﺪاﻗﻞ 20 روز ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
2-ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ ﻣﺪارک ﻻزم
3- ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪارک و ﻓﺮﻣﻬﺎ وﺻﻼﺣﻴﺖ ﺗﺨﺼﺼﻲ وﺳﻮاﺑﻖ
4- ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ واﻋﻼم ﻧﻈﺮ در ﺧﺼﻮص ﺻﺪور ﻣﺠﻮز
5- ﺻﺪور ﻣﺠﻮز در ﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ
6-درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز

کارشناس مربوطه:سرکار خانم محبوبه محمدی

شماره تماس : 08633138051 الی 3 داخلی227

ساعات مراجعه : شنبه تا چهارشنبه 9 تا 14:20  و پنجشنبه 9تا 13

پست الکترونیک: farhangiarak@farhangmail.ir