ایده از شما

پست الکترونیک کاربر را وارد کنید.
عنوان ایده را وارد نمایید.

برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری

-اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺘﺒﻲ ﺣﺪاﻗﻞ 20 روز ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
2-ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ ﻣﺪارک ﻻزم
3- ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪارک و ﻓﺮﻣﻬﺎ وﺻﻼﺣﻴﺖ ﺗﺨﺼﺼﻲ وﺳﻮاﺑﻖ
4- ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ واﻋﻼم ﻧﻈﺮ در ﺧﺼﻮص ﺻﺪور ﻣﺠﻮز
5- ﺻﺪور ﻣﺠﻮز در ﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ
6-درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز

کارشناس مربوطه: مریم شریفی

شماره تماس : 08633138051 الی 3 داخلی 234

ساعات مراجعه : شنبه تا چهارشنبه 7:30 تا 14:20  و پنجشنبه 7:30 تا 13