برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری

کارشناس مربوطه:سرکار خانم محبوبه محمدی

شماره تماس : 08633138051 الی 3 داخلی227

ساعات مراجعه : شنبه تا چهارشنبه 9 تا 14:20  و پنجشنبه 9تا 13

پست الکترونیک: farhangiarak@farhangmail.ir

ایده از شما

ایمیل کاربر را وارد کنید.
عنوان ایده را وارد نمایید.