پروانة تأسیس وبهره برداری چاپخانه و واحدهای وابسته

کارشناس مربوطه:  خانم محمدی

شماره تماس : 08633138051 الی 3 داخلی227

ساعات مراجعه : شنبه تا چهارشنبه 9تا 14:20  و پنجشنبه 9تا 13


پست الکترونیک :farhangiarak@farhangmail.ir

ایده از شما

ایمیل کاربر را وارد کنید.
عنوان ایده را وارد نمایید.