پروانة تأسیس وبهره برداری چاپخانه و واحدهای وابسته

-درﻳﺎﻓﺖ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ و ﻓﺮﻣﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
2- اراﺋﻪ ﻣﺪارک ﺑﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻮر ﭼﺎپ
3- ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺪارک اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺻﻞ آن و ﺗﻬﻴﻪ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ
4-ﺻﺪور ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﻌﻼمﻋﺪم ﺳﻮء ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ،ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻓﻨﻲ از اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ درﺻﻮرت ﺗﺎﻳﻴﺪ
5- ﺛﺒﺖ و اراﺋﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ
6- ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اداره ﺳﺠﻞﻛﻴﻔﺮی و اﺗﺤﺎدﻳﻪ
7- ﺑﺮرﺳﻲ و اﻋﻼم ﻧﻈﺮ
8-اراﺋﻪ ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﻌﻼم ﺑﻪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ
9- درﻳﺎﻓﺖ ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﻌﻼم اﺗﺤﺎدﻳﻪ و ﻋﺪم ﺳﻮءﭘﻴﺸﻴﻨﻪ
10-ﺻﺪور ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻌﻼم ازﺣﺮاﺳﺖ درﺻﻮرت ﺗﺎﻳﻴﺪ اﺗﺤﺎدﻳﻪ و ﻧﺎﺟﺎ
11-ﺑﺮرﺳﻲ و اﻋﻼم ﻧﻈﺮ
12-ﺻﺪور ﻣﻮاﻗﺖ اﺻﻮﻟﻲ ﭘﺲاز درﻳﺎﻓﺖ ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﻌﻼم ﺣﺮاﺳﺖ
13- درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ

کارشناس مربوطه:  خانم محمدی

شماره تماس : 08633138051 الی 3 داخلی227

ساعات مراجعه : شنبه تا چهارشنبه 9تا 14:20  و پنجشنبه 9تا 13


پست الکترونیک :farhangiarak@farhangmail.ir