مجوز ورودو خروج آثار سمعی و بصری، آثار هنری، مطبوعات و نشریات و کلیه ی مواد تبلیغی و فرهنگی مشکوک

-اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺪورﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ وﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎﻻ ﺑﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎسﭼﺎپ
2-درﻳﺎﻓﺖ درﺧﻮاﺳﺖﻣﺘﻘﺎﺿﻲ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ازﻛﺎﻻی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
3-ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪارک و ﺷﺮاﻳﻂﻣﺘﻘﺎﺿﻲ
4-ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ درﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻮدنﻣﺪارک
5-ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﺎﻣﻪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎﻻ وارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
6-اﻣﻀﺎء ﻧﺎﻣﻪ
7-ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻣﻪ و ﻣﻬﺮ ﺑﺮﮔﻪﻫﺎی ﻻزم
8-درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز و ﻧﻤﻮﻧﻪﻛﺎﻻ

کارشناس مربوطه:  خانم محمدی

شماره تماس : 08633138051 الی 3 داخلی 225

ساعات مراجعه : شنبه تا چهارشنبه 7:30 تا 14:20  و پنجشنبه 7:30 تا 13