مجوز نشر و چاپ کتاب

1-درخواست اینترنتی از طرف ناشر به اداره کتاب2-تحویل یه نسخه کتاب3-صدور مجوز 4-پرینت مجوز از روی سایت

کارشناس مربوطه:  خانم محمدی

شماره تماس : 08633138051 الی 3 داخلی 225

ساعات مراجعه : شنبه تا چهارشنبه 7:30 تا 14:20  و پنجشنبه 7:30 تا 13