مجوز نشر و چاپ کتاب

1-درخواست اینترنتی از طرف ناشر به اداره کتاب2-تحویل یه نسخه کتاب3-صدور مجوز 4-پرینت مجوز از روی سایت

کارشناس مربوطه:  خانم محمدی

شماره تماس : 08633138051 الی 3 داخلی227

ساعات مراجعه : شنبه تا چهارشنبه 9 تا 14:20  و پنجشنبه 9 تا 13

پست الکترونیک : farhangiarak@farhangmail.ir