• چاپ کتاب

õمدارک مورد نیاز جهت دریافت مجوز چاپ کتاب

×یک نسخه از پیش نویس تایپ و ویراستاری شده کتاب
× تکمیل برگ اطلاعات کتاب ، قبل از چاپ ( توجه : نوع فرم ناشر مؤلف با انتشاراتی تفاوت دارد )
× تصویر پروانه نشر
×برای ناشر مؤلف تصویر صفحه اول شناسنامه الزامی می باشد

õمدارک مورد نیاز جهت تمدید پروانه نشر:

نشانی اراک،خیابان هپکو ،شهرک بهشتی ،فاز یک،اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی استان مرکزی،خانم فرزامی

×اصل پروانه نشر
×درخواست کتبی تمدید در سربرگ انتشارات
×گزارش کار در سربرگ انتشارات
×یک قطعه عکس4×3

  • موسسات انتشاراتی

õمدارک مورد نیاز برای متقاضیان دریافت مجوز انتشارات:

×دارا بودن حداقل 27 سال برای مجردین و یا شرط تأهل
×تصویر تمام صفحات شناسنامه برابر اصل
×تصویر آخرین مدرک تحصیلی یا معادل آن (مدرک کارشناسی یا بالاتر) برابر اصل
× تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا ارائه برگ معافیت دائم (در مورد مشمولان)
×اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری و عدم اعتیاد
×شش قطعه عکس 4×3 جدید
×اساسنامه (1 نسخه) (جهت تأسیس مؤسسه انتشاراتی)
×تکمیل فرم های مربوطه ( تقاضای صدور مجوز نشر ، مشخصات انفرادی اعضاء ، .doc"> فرم­های اداره کل امور کتاب و کتابخوانی تحت عنوان سوابق کار فرهنگی )

مدت انجام کار:3ماه

نشانی اراک،خیابان هپکو ،شهرک بهشتی ،فاز یک،اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی استان مرکزی،آقای پاپی الوار

  • چاپخانه ها

õمدارک مورد نیاز برای متقاضیان موافقت نامه تاسیس چاپخانه ها

×تکمیل فرم تقاضانامه تاسیس (حقیقی / حقوقی) .
× فتوکپی از کلیه صفحات شناسنامه برابر اصل .
× فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی .
×فتوکپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم .
×گواهی عدم سوء پیشینه کیفری .
×چهار قطعه عکس 4×3  .
×ارائه گواهی صلاحیت فنی ازاتحادیه مربوطه

 ماده 12 : حداقل تحصیلات لازم و آشنایی به امور چاپ جهت تاسیس هر یک از واحدها برای متقاضیان تأسیس به شرح ذیل تعیین می گردد.

1-    برای منطقه شماره 1

- لیسانس یا فوق دیپلم چاپ با حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط
-
 لیسانسیافوقدیپلممرتبطباحداقل 4 سالسابقهکارمرتبط
- لیسانسیافوقدیپلمغیرمرتبطباحداقل 6 سالسابقهکارمرتبط

2-     برای منطقه شماره 2

- لیسانس یا فوق دیپلم چاپ با حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط
- لیسانس یا فوق دیپلم مرتبط با حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط
- لیسانس با فوق دیپلم غیرمرتبط با حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط

3-     3- برای منطقه شماره 3

- فوق دیپلم یا دیپلم چاپ
- دیپلم مرتبط با حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط
- دیپلم غیرمرتبط با حداقل 4 سال سابقه کار مرتبط

تبصره : مدارک تحصیلی مرتبط عبارتند از کلیه رشته های کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد و بالاتر صادره از دانشگاههای داخلی و خارجی مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در گرایشهای مختلف گرافیک ، رایانه ، الکترونیک ، شیمی ، مکانیک و صنایع .

4-     حداقل دستگاه های مورد نیازبرای واحدهای اراک:

×چاپ افست : 8 ورق ماشین چاپ افست نو یا 10 ورق ماشین چاپ افست دست دوم به همراه یک دستگاه برش کاغذ

×کارگاه سیلک : یک دستگاه نیمه اتوماتیک تک رنگ یا یک دستگاه تامپو

×لیتوگرافی : پلیت ستر 2 ورقی ایمیجستر 2 ورقی به همراه تجهیزات لیتوگرافی

 تبصره : حداقل دستگاه های مورد نیاز شهرستانها بدون محدودیت با نظر کمیسیون فنی اداره کل.

نشانی اراک،خیابان هپکو ،شهرک بهشتی ،فاز یک،اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی استان مرکزی،آقای فراهانی

  • چاپ سیلک ولیتوگرافی

شرایط تاسیس لیتو گرافی õ

تابیعت ایران ×

داشتن مدرک تحصیلی سوم راهنمایی ×

  داشتن سابقه کار 5 سال ×

نداشتن سوء پیشینه کیفری و اعتیاد × 

گذراندن دوره خدمت سربازی یا معافیت دائم × 

شرایط تاسیس چاپ سیلک õ

تابیعت ایران ×

 داشتن مدرک تحصیلی سوم راهنمایی ×

داشتن سابقه کار 5 سال × 

نداشتن سوء پیشینه کیفری و اعتیاد × 

گذراندن دوره خدمت سربازی یا معافیت دائم× 

نشانی اراک،خیابان هپکو ،شهرک بهشتی ،فاز یک،اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی استان مرکزی،آقای فراهانی

  • موسسات فرهنگی وهنری

مدارک مورد نیاز برای متقاضیان دریافت مجوز مؤسسات فرهنگی و هنری:

×تقاضای تأسیس با ذکر دلایل توجیهی ( صورتجلسه تأسیس مؤسسه فرهنگی)
×
تصویر تمام صفحات شناسنامه برای کلیه اعضای هیأت مؤسس (یک نسخه)
×
تصویر آخرین مدرک تحصیلی یا معادل آن (مدرک کارشناسی یا بالاتر) برای کلیه اعضای هیأت مؤسس
×
تصویر گواهی انجام خدمت وظیفه عمومی و یا ارائه برگ معافیت دائم (در مورد مشمولان)
×
اصل پاسخ استعلام دادگستری و یا اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری مؤثر
×
چهار قطعه عکس 4 ×3 جدید برای کلیه اعضای هیأت مؤسس (با درج نام و نام خانوادگی در پشت کلیه عکسها)
×اساسنامه
(1 نسخه) با امضای کلیه اعضای هیأت مؤسس
×صورتجلسات: 1-
صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین   2- صورتجلسه هیأت مدیره
×پرسشنامه مشخصات فردی تکمیل شده توسط اعضاء (دو نسخه)
×
مستندات سوابق فعالیتهای فرهنگی هنری (متناسب با زمینه فعالیتهای درخواستی)
×برگه های
پاسخ استعلام از مراکز و محل کار متقاضیان
×
دارا بودن 27سال برای مجردین و یا متأهل بودن
× شایان ذکراست تمام فتوکپی های مدارک از قبیل: شناسنامه، کارت پایان خدمت از کاغذ 5A کوچکتر نبوده و فتوکپی مدارک تحصیلی از یک صفحه 4A بزرگتر نباشد و تمامی آنها توسط مراجع قانونی مربوطه (دادگستری و ثبت احوال) با اصل مطابقت داده شده و مهر و امضاء« رونوشت (یا تصویر) برابر اصل » بر روی آنها زده و امضاء شود.

×پرسشنامه مشخصات فردی باید توسط یکایک اعضای مؤسس در حضور کارشناس مربوطه اداره کل استان تکمیل و امضاء گردد و تحقق این امر نیز به تأیید کارشناس مذکور برسد.

فرمهای مرتبط:

صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده

مؤسسه فرهنگی هنری ........................................... ثبت شده به شماره.....................

 

جلسه مجمع عمومی فو‌ق‌العاده مؤسسه فرهنگی هنری ...........................................................  در تاریخ ..................................... در ساعت..............................  با حضور کلیه اعضا در محل قانونی مؤسسه تشکیل شد.

 

 

دستور جلسه: اصلاح ماده 8 اساسنامه

-

-

-

 

به  .............................................................  وکالت داده شد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

 

نام و نام خانوادگی و امضاء هیأت مؤسس

 

1-

2-

3-

  

                                                                                             صورتجلسه در 3 نسخه اصل بر روی سربرگ مؤسسه تایپ گردد.

                                                         «به پیوست نامه ای خطاب به آقای اسماعیلی دبیر هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی»

 

 

 صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق‌العاده

مؤسسه فرهنگی هنری   ...........................................  ثبت شده به شماره.....................

 

جلسه مجمع عمومی مؤسسین مؤسسه فرهنگی هنری .......................................  در تاریخ.....................  در ساعت......................با حضور کلیه اعضا در محل قانونی مؤسسه تشکیل شد و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

  ..........................................................................  دارای مبلغ........................................................................ ریال سهم الشرکه

2-  ..........................................................................  دارای مبلغ........................................................................ ریال سهم الشرکه

........................................................................    دارای مبلغ........................................................................ ریال سهم الشرکه

دستور جلسه:تغییر مواد 19 و 28 اساسنامه، انتخاب و تعیین سمت اعضای هیات مدیره

1-ماده 19 اساسنامه بشرح ذیل تغییر یافت:

امور اجرایی مؤسسه توسط هیئت مدیره ای حداقل متشکل از 2 نفر که برای مدت (5) سال  از بین مؤسسان یا خارج از اعضای مؤسس انتخاب می شوند اداره خواهد شد.

2-اعضای هیات مدیره به شرح زیر برای مدت 5 سال انتخاب شدند:

 ...........................................................................  به سمت رئیس هیات مدیره

2-  .......................................................................... به سمت عضو هیات مدیره

  .......................................................................... به سمت مدیر عامل

3-ماده 28 اساسنامه بشرح ذیل تغییر یافت:

کلیه اسناد مالی تعهدآور و قراردادها و اسناد و اوراق بانکی از قبیل چک، سفته و برات با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر مؤسسه اعتبار خواهد داشت و سایر مکاتبات با امضای مدیر عامل و مهر مؤسسه صورت خواهد پذیرفت.

امضای اسناد و اوراق بهادار با امضای............................ (مدیر عامل) و......................(رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر موسسه معتبر است.

به  ......................................................  وکالت داده می‌شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

نام و نام خانوادگی و امضای اعضا مؤسس:

1-

2-

3-

                                                                                             صورتجلسه در 3 نسخه اصل بر روی سربرگ مؤسسه تایپ گردد.

                                                                     «به پیوست نامه ای خطاب به آقای اسماعیلی دبیر هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی»


 

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق‌العاده

مؤسسه فرهنگی هنری   ...........................................  ثبت شده به شماره.....................

 

جلسه مجمع عمومی مؤسسین مؤسسه فرهنگی هنری .......................................  در تاریخ.....................  در ساعت......................با حضور کلیه اعضا در محل قانونی مؤسسه تشکیل شد و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

  ..........................................................................  دارای مبلغ........................................................................ ریال سهم الشرکه

2-  ..........................................................................  دارای مبلغ........................................................................ ریال سهم الشرکه

........................................................................    دارای مبلغ........................................................................ ریال سهم الشرکه

دستور جلسه:تغییر مواد 19  اساسنامه، انتخاب و تعیین سمت اعضای هیات مدیره

1-ماده 19 اساسنامه بشرح ذیل تغییر یافت:

امور اجرایی مؤسسه توسط هیئت مدیره ای حداقل متشکل از 2 نفر که برای مدت (5) سال  از بین مؤسسان یا خارج از اعضای مؤسس انتخاب می شوند اداره خواهد شد.

2-اعضای هیات مدیره به شرح زیر برای مدت 5 سال انتخاب شدند:

 ...........................................................................  به سمت رئیس هیات مدیره

2-  .......................................................................... به سمت عضو هیات مدیره

  .......................................................................... به سمت مدیر عامل

 

به  ......................................................  وکالت داده می‌شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

نام و نام خانوادگی و امضای اعضا مؤسس:

1-

2-

3-

                                                                              صورتجلسه در 3 نسخه اصل بر روی سربرگ مؤسسه تایپ گردد.

                                                           «به پیوست نامه ای خطاب به آقای اسماعیلی دبیر هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی»

 

   صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق‌العاده

مؤسسه فرهنگی هنری   ...........................................  ثبت شده به شماره.....................

 

جلسه مجمع عمومی مؤسسین مؤسسه فرهنگی هنری .......................................  در تاریخ.....................  در ساعت......................با حضور کلیه اعضا در محل قانونی مؤسسه تشکیل شد و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

  ..........................................................................  دارای مبلغ........................................................................ ریال سهم الشرکه

2-  ..........................................................................  دارای مبلغ........................................................................ ریال سهم الشرکه

........................................................................    دارای مبلغ........................................................................ ریال سهم الشرکه

دستور جلسه:تغییر مواد 19  اساسنامه، انتخاب و تعیین سمت اعضای هیات مدیره ، تغییر محل قانونی مؤسسه

1-ماده 19 اساسنامه بشرح ذیل تغییر یافت:

امور اجرایی مؤسسه توسط هیئت مدیره ای حداقل متشکل از 2 نفر که برای مدت (5) سال  از بین مؤسسان یا خارج از اعضای مؤسس انتخاب می شوند اداره خواهد شد.

2-اعضای هیات مدیره به شرح زیر برای مدت 5 سال انتخاب شدند:

 ...........................................................................  به سمت رئیس هیات مدیره

2-  .......................................................................... به سمت عضو هیات مدیره

  .......................................................................... به سمت مدیر عامل

3-تغییر محل قانونی مؤسسه

پس از بحث و بررسی محل قانونی مؤسسه از تهران خ  .........................................................  کوچه ....................... پلاک ......  کدپستی ..................................   به تهران ـ خ............................................................  کوچه .........................................   پلاک ................     کدپستی ....................................... انتقال یافت.

 

به  ......................................................  وکالت داده می‌شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

نام و نام خانوادگی و امضای اعضا مؤسس:

1-

2-

3-

                                                                                             صورتجلسه در 3 نسخه اصل بر روی سربرگ مؤسسه تایپ گردد.

                                                                     «به پیوست نامه ای خطاب به آقای اسماعیلی دبیر هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی»

به نام خدا

 

اساسنامة مؤسسة فرهنگی/ هنری(تک منظوره)

 

با نام خدا به انگیزة ارتقای سطح دانش و بینش عمومی و اعتلای فرهنگ و هنر کشور و ترویج و اشاعه فرهنگ و هنر اصیل ایرانی و اسلامی و براساس اهداف فرهنگی مصرّحه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با التزام به رعایت مقررات موضوعه کشوری و ضوابط حاکم بر تأسیس مؤسسات و مراکز فرهنگی و بر طبق مشخصات و شرایط پیش بینی شده در این اساسنامه، «مؤسسة فرهنگی هنری ............................................................................................................................................ » تشکیل می‌گردد.

 

فصل اول- کلیات، تعاریف، اهداف و موضوع فعالیت

ماده 1- نام مؤسسه: مؤسسة فرهنگی هنری .................................................................. می‌باشد که برای اختصار ذیلاً مؤسسه نامیده می‌شود.

ماده 2- نوع مؤسسه که با اهداف فرهنگی و مقاصد غیرتجاری، غیرسیاسی و غیرصنفی تأسیس شده، انتفاعی/ غیر انتفاعی است.

¯ماده 3- سرمایه مؤسسه و تابعیت آن ایرانی است. (غیر قابل تغییر)

¯ماده 4- مدت فعالیت مؤسسه از تاریخ صدور مجوز و ثبت رسمی تا زمانی خواهد بود که مجوز مؤسسة مزبور مورد تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد. لغو، عدم تمدید یا عدم تأیید مجوز مربوطه از سوی وزارتخانه مذکور باعث پایان مدت فعالیت مؤسسه خواهد شد. اداره ثبت شرکتها پس از اعلام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رأساً نسبت به «کأن‌لم‌یکن» کردن ثبت و اعلام آن به طرق مقتضی اقدام خواهد کرد.(غیر قابل تغییر)

ماده 5- نشانی مؤسسه: ............................................................................................................................................................................................................................

¯ماده 6- هرگونه و اصلاح مفاد اساسنامه از قبیل تغییر مکان مؤسسه در استان پس از ارائه صورت جلسه مجمع عمومی و با اطلاع قبلی و تأیید اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان . . . . ........................ . . .  امکان پذیر خواهد بود. (غیر قابل تغییر)

تبصره: امکان جابه‌جایی مکان فعالیت مؤسسه از یک استان به استان دیگر وجود ندارد.

¯ماده 7- سرمایه اولیه و دارایی و منابع درآمد مؤسسه به شرح زیر است: (غیر قابل تغییر)

الف- مبلغ ............................. ریال که در بدو تأسیس مؤسسه از سوی مؤسسین به قرار مبلغ ....................... ریال (نام و نام خانوادگی مدیر مسئول) مبلغ .......................... ریال(نام و نام خانوادگی عضو دیگر) تأمین و تسلیم شد.

ب- سرمایه غیر نقدی معادل ................................. ریال که از طرف (نام مؤسس و یا سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی) به مؤسسه ارائه، تقویم و تسلیم گردید.

ج- منابع درآمد مؤسسه: ........................................................................................................................................................................................................................................... .

ماده 8- اهداف و موضوع فعالیت مؤسسه به شرح زیر است:

الف- اهداف:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ب- موضوع فعالیت:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 تبصره 1 :مؤسسه پس از اخذ مجوز فعالیت خاص مصوب از از مراجع ذیربط و با رعایت ضوابط هیآت رسیدگی مجاز به انجام فعالیت فوق می باشد..

 تبصره2  موضوع فعالیت مصوب درصورت تاییدمدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی استان ودرصورت نیازاخذنظرهیات رسیدگی امکان پذیر می باشد.

ماده 9- هرگاه انجام و اجرای برنامه‌ها و فعالیت مؤسسه با وظایف و اختیارات برخی از سازمانها و مؤسسات دولتی و نهادهای انقلابی و وزارتخانه‌ها ارتباط داشته باشد، قبل از انجام و اجرای آن نسبت به کسب مجوز از مراکز ذکر شده ذیربط اقدام خواهد شد.(غیر قابل تغییر)

¯ماده 10- کلیه فعالیت و اقدامات مؤسسه باید در چهارچوب قوانین و مقررات موضوعه کشوری و سیاستهای فرهنگی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و هماهنگ با برنامه‌های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام پذیرد. (غیر قابل تغییر)

ماده 11- به منظور نیل به اهداف و موضوع فعالیت فرهنگی، هنری پیش‌بینی شده در اساسنامه، مؤسسه می‌تواند با رعایت مقررات مربوطه به عملیات زیر مبادرت نماید:

- تهیه و تأمین مواد و کالاهای مورد نیاز و تدارک وسایل و ابزار کار و تلاش به منظور تأمین هزینه‌های مؤسسه.

- سرمایه‌گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور بالا بردن سطح کارآیی و توانایی‌های مؤسسه.

- انعقاد قرارداد و انجام معاملات مجاز در محدوده اهداف و موضوع اساسنامه.

- تحصیل وام یا اعتبار از اشخاص، بانکها و موسسات اعتباری و قبول هدایا و اعطای جوایز به اشخاص.

فصل دوم- ارکان اصلی مؤسسه

ماده 12 - ارکان اصلی و تشکیلات اساسی مؤسسه به شرح زیر است:

الف-مجمع عمومی(مؤسس و یک عضو از هیأت مدیره که دارای سهام نیز می باشد )

ب- هیأت مدیره

ج- مدیرمسئول

د‌- بـازرس

 

ماده 13- وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است:

الف- تصویب اساسنامه.

ب-انتخاب هیات مدیره ومدیر عامل که ازبین هیات مدیره انتخاب می شوودرصورت لزوم بازرس.

ج- تصویب بودجه و تراز مالی

د- تعیین و تصویب سیاستهای کلی و خط مشی و برنامه‌های آتی و تصویب آئین‌نامه و دستورالعمل اجرایی مؤسسه

ح- استماع گزارش هیأت مدیره و مدیرعامل و رسیدگی به آن و اظهارنظر درباره گزارش بازرس (در صورت انتخاب)

¯ه‍- تصویب و قبول عضویت اعضای جدید مؤسسه با رعایت ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی وهیات رسیدگی به امورمراکزفرهنگی طی صورتجلسه مجمع عمومی و باتأیید مدیرکل استان....... (غیر قابل تغییر)

¯و- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های مؤسسه و انتشار تصمیمات قانونی.

¯ز- تغییر و اصلاح مواد اساسنامه با رعایت ضوابط قانونی و با تائید قبلی مدیرکل استان ...... (غیر قابل تغییر)

ماده 14-مدیرمسئول درموسسه حائزاکثریت سرمایه می باشدوجلسات مجمع عمومی سالی یکبارتشکیل خواهد شدوتصمیمات مجمع باحضورمدیرمسئول رسمیت یافته ومعتبرخواهدبود.

تبصره: تشکیل جلسات مجمع عمومی فوق العاده وعادی بطورفوق العاذه درهرزمان بلامانغ می باشد.

ماده 15- امور اجرایی مؤسسه توسط هیأت مدیره‌ای متشکل از حداقل .......... نفر، برای مدت  ..............  سال شامل موسس وافرادی توسط ایشان انتخاب می‌شوند اداره خواهد شد. تغییر هیأت مدیره براساس اساسنامه و طبق صورتجلسة تنظیمی توسط مجمع عمومی خواهد بود.

ماده 16- جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق معتبر خواهد بود و در صورت تساوی آراء، رأی طرفی که مدیرمسئول موافق آن است، لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده 17- شرکت اعضای هیأت مدیره در جلسات متشکله که حداقل هر ....................... ]روز[ یکبار در محل مؤسسه تشکیل خواهد شد، الزامی است. هیأت مدیره در اولین جلسه از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس هیأت مدیره برخواهد گزید. همچنین هیأت مدیره می‌تواند در صورت لزوم برای سایر اعضا (در صورت انتخاب) سمتهای دیگری تعیین نماید. تجدید انتخاب هیأت مدیره برای دوره‌های بعدی بلامانع است.

ماده 18 مدیرمسئول به عنوان نماینده قانونی مؤسسه دارای تمامی اختیارات لازم قانونی اجرایی می باشد و اهم وظایف وی به شرح زیر است:

- حفظ و حراست از اموال مؤسسه، تهیه صورت دارایی از اموال آن

- رسیدگی به حسابهای مؤسسه، پرداخت بدهیها و وصول مطالبات

- اجرای مصوبات مجمع عمومی در ارتباط با امور مؤسسه

- تهیه و تنظیم بودجه و تراز مالی و تنظیم آیین‌نامه و دستورالعمل و روشهای اجرای آن پس از تصویب مجمع

- افتتاح حساب در بانکها و خرید و فروش و اجاره و عقد قراردادهای لازم با اشخاص

- طرح و تعقیب دعاوی اعم از حقوقی و جزائی در مراحل مختلف دادرسی و ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور، انتخاب وکیل با حق توکیل غیر و اعطای اختیارات لازم به وکلا و عزل آنان، قطع و فصل دعاوی از طریق صلح و سازش، پیگیری و انجام تمامی امور و مسائل قضایی، مالیاتی، ثبتی و انجام تمامی اقدامات و تشریفات قانونی و اقدام به ثبت و انتشار آنها و انجام امور مؤسسه در حدود ضوابط اساسنامه و اقدامات اجرایی.

ماده 19- هیأت مدیره می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید و مدیرعامل نیز می‌تواند یک نفر را به سمت قائم مقام خود انتخاب و قسمتی از اختیارات محوله را به وی واگذار کند.

ماده 20- با توجه به اینکه مدیرعامل مؤسسه به عنوان مجری تصمیمات هیأت مدیره، مسئولیتهای اداری و اجرایی مؤسسه را عهده‌دار است، می‌تواند با داشتن حق عزل و نصب کارکنان و اداره و تمشیت امور و تدوین طرحها و برنامه‌ها و ایجاد ارتباط و همکاری با مسئولان و اشخاص حقیقی و حقوقی و جلب مشارکت آنها در انجام فعالیتهای مؤسسه اقدامات لازم را انجام دهد و در قبال مؤسسه و هیأت مدیره مسئول است.

ماده 21- محمع عمومی می‌تواند به منظور بررسی اسناد و امور مالی و تهیه گزارش از وضعیت حسابهای سالانه و اعلام نظر درباره گزارش مدیرعامل و هیأت مدیره یک نفر را به عنوان بازرس برای یک سال انتخاب نماید، بازرس نباید از اعضای هیأت مدیره باشد.

ماده 22- بازرس بدون اینکه حق دخالت مستقیم در امور اجرایی مؤسسه راداشته باشد، در هر زمان می‌تواند به اسناد و مدارک و پرونده‌ها مراجعه و اطلاعات لازمه را کسب و عنداللزوم تذکرات ضروری را به مسئولان و متصدیان امر بدهد و در صورت برخورد با نارسایی یا تخلف در حین رسیدگی خود، مراتب را به (مجمع عمومی) اطلاع دهد.

 

فصل سوم- امور عمومی، مالی، محاسباتی- انحلال و تسویه

ماده 23- سال مالی از اول فروردین ماه هر سال آغاز و به پایان اسفند ماه همان سال ختم می‌شود، مگر سال اول که از تاریخ تأسیس شروع و به پایان سال ختم می‌گردد.

ماده 24- تمامی اسناد مالی تعهدآور و قراردادها و اسناد و اوراق بانکی از قبیل چک، سفته، برات و مکاتبات مؤسسه با امضای مدیرعامل و مهر موسسه اعتبار خواهد داشت. (این ماده باید با بند 2 صورتجلسه هیأت مدیره همخوانی داشته باشد)

ماده 25- مدیرمسئول می‌تواند امضای تمام یا قسمتی از اسناد یاد شده و مکاتبات مؤسسه را به قائم‌مقام خود (در صورت انتخاب) و یا یکی از اعضای هیأت مدیره تفویض نماید.

ماده 26- تمامی اموال و دارایی‌هایی که به مؤسسه تعلق گرفته یا بعداً به دارایی آن افزوده شود، در دفاتر مربوطه ثبت خواهد شد. در صورتی که از محل فعالیتهای مؤسسه درآمدی تحصیل شود، پس از وضع هزینه‌های جاری و قانونی و منظور نمودن قسمتی از آن ]باید دقیقاً در این محل میزان مورد نظر توسط مؤسس مشخص شود[ به ذخیره احتیاطی (برای توسعه و پیشبرد امور مؤسسه)، مؤسس درباره باقیمانده اموال و دارایی‌ها أخذ تصمیم خواهد نمود.

¯ماده 27- انحلال مؤسسه ضمن تنظیم صورتجلسه مجمع عمومیوباتاییداداره کل فرهنگ ارشاذاسلامی امکان‌پذیر خواهد بود. همزمان با انحلال، مدیر تسویه‌ای به انتخاب مؤسس تعیین خواهد شد. مدیر تسویه موظف است به حساب مطالبات و دیون و تمامی اموال و دارایی‌های مؤسسه رسیدگی و نسبت به وصول مطالبات و پرداخت بدهیها اقدام و گزارش نهایی را به مؤسس تسلیم نماید. مؤسس درباره باقیمانده اموال و دارایی‌ها اخذ تصمیم خواهد نمود. (غیر قابل تغییر)

 

 

ماده 28- ]در این ماده سرنوشت اموال مؤسسه در صورت انحلال آن دقیقاً مشخص گردد[  

¯ماده 29- پس از انحلال مؤسسه براساس صورتجلسه،مدیر مسئول باید آنرا به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ........................... اعلام تا اقدام مقتضی برای کأن‌لم‌یکن کردن ثبت مؤسسه صورت پذیرد. در صورت عدم اعلام انحلال به اداره کل مربوطه، مؤسسه از تاریخ تنظیم صورتجلسه منحل تلقی می‌شود؛ ولی مدیرمسئول وهیات مدیره در برابر اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی خواهند داشت. (غیر قابل تغییر)

¯ماده 30- تمامی تغییرات اساسنامه از قبیل تغییر آدرس، تغییر مؤسس و سایر تغییرات پس از طی مراحل اساسنامه‌ای و تأیید نهایی مدیرکل استان مزبور فقط از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوطه به اداره ثبت شرکتها برای ثبت تغییرات اعلام می‌گردد. (غیر قابل تغییر)

¯ماده 31- درباره مسائلی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده طبق مقررات قانونی حاکم بر مؤسسات غیرتجاری و ضوابط تأسیس مؤسسات و مراکز فرهنگی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی رفتار خواهد شد. (غیر قابل تغییر)

- این اساسنامه در سه فصل مشتمل بر 31 ماده در جلسه مورخ ......................................... هیأت مؤسس مؤسسه فرهنگی هنری .........................................................................................  با حضور تمامی اعضا قرائت و به اتفاق آراء تصویب شد.

 

مشخصات و امضای (مؤسسان)

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

ش.ش

صادره

سال تولد

نام پدر

درصد سرمایه

¯ میزان تقسیم سود

امضا

نشانی دقیق و شماره تلفن تماس ضروری

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملاحظات جدول:

 ¯ویژه مؤسسات انتفاعی

 

به نام خدا

 

اساسنامه موسسه فرهنگی و هنری "                                       "

 

با نام خدا به انگیزه ارتقای سطح دانش و بینش عمومی و اعتلای فرهنگ و هنر کشور و ترویج و اشاعه فرهنگ و هنر اصیل ایرانی و اسلامی و براساس اهداف فرهنگی مصرحه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با التزام به رعایت مقررات موضوعه کشوری و ضوابط حاکم بر تاسیس مؤسسات و مراکز فرهنگی و بر طبق مشخصات و شرایط پیش بینی شده در این اساسنامه موسسه فرهنگی و هنری                                       تشکیل میگردد.

 

فصل اول کلیات،  تعاریف،  اهداف و موضوع فعالیت

 

ماده 1  نام مؤسسه: مؤسسه فرهنگی و هنری"                                      " می‌باشد که برای اختصار ذیلاً مؤسسه نامیده می‌شود.

ماده 2 نوع موسسه که با اهداف فرهنگی و مقاصد غیر تجاری، غیر سیاسی و غیر صنفی تاسیس شده انتفاعی/ غیر انتفاعی است. (غیر قابل تغییر)

ماده 3 سرمایه مؤسسه و تابعیت آن ایرانی است. (غیر قابل تغییر)

ماده 4 مدت فعالیت مؤسسه از تاریخ صدور مجوز و ثبت رسمی تا زمانی خواهد بود که مجوز مؤسسه مورد تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ‌باشد. لغو، عدم تمدید یا عدم تایید مجوز مربوطه از سوی وزارتخانه مذکور باعث پایان مدت فعالیت موسسه خواهد شد. اداره ثبت شرکتها پس از اعلام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی راساً نسبت به کان لم یکن کردن ثبت و اعلام آن به طرق مقتضی اقدام خواهد کرد. (غیر قابل تغییر)

ماده 5 نشانی مؤسسه:

ماده 6 تغییر نشانی مؤسسه با تصویب مؤسسان و یا اطلاع قبلی و تایید هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی بلامانع است.

ماده 7 سرمایه اولیه و دارایی و منابع درآمد مؤسسه به شرح زیر است:

 

 

 

الف مبلغ                   ریال که در بدو تأسیس مؤسسه از سوی مؤسسان به قرار:(نام عضو اول)                    مبلغ                  ریال،(نام عضو دوم)                  مبلغ            ریال و،(نام عضو سوم)                  مبلغ            ریال تأمین و تسلیم شد.

ب سرمایه غیر نقدی معادل           ریال که از طرف (نام مؤسسان و یا سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی                                          ) به مؤسسه ارائه، تقویم و تسلیم گردید.

ج منابع درآمد مؤسسه

1-

2-

3-

 

ماده 8 اهداف و موضوع فعالیت مؤسسه به شرح زیر است:

الف: اهداف:

1

2

3

4-

موضوع فعالیت‌ها:

1

2-

3-

4-

5

6-  

7-

 

موسسه پس از اخذ مجوز فعالیتهای خاص مصوب از مراجع ذیربط و رعایت ضوابط هیئت رسیدگی مجاز به انجام فعالیتهای مزبور می باشد.

 

 

ماده 9 کلیه فعالیت‌ها و اقدامات مؤسسه باید در چهارچوب قوانین و مقررات موضوعه کشوری و سیاست‌های فرهنگی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و هماهنگ با برنامه‌های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام پذیرد. (غیر قابل تغییر)

ماده 10 هرگونه تغییر در موضوع و اهداف مؤسسه باید قبل از ثبت تغییرات با اطلاع و تأیید هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی انجام گردد. (غیر قابل تغییر)

ماده 11 به منظور نیل به اهداف و موضوع فعالیتهای فرهنگی، هنری پیش بینی شده در اساسنامه، موسسه می تواند با رعایت مقررات مربوطه به عملیات زیر مبادرت نماید:

- تهیه و تأمین مواد و کالاهای مورد نیاز و تدارک وسایل و ابزار و کار و تلاش به منظور تأمین هزینه‌های مؤسسه.

- سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور بالا بردن سطح کارآیی و توانایی‌های مؤسسه.

- انعقاد قرارداد و انجام معاملات مجاز در محدوده اهداف و موضوع اساسنامه.

- تحصیل وام یا اعتبار از اشخاص، بانکها و مؤسسات اعتباری و قبول هدایا و اعطای جوایز به اشخاص.

ماده 12: هرگاه انجام و اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های مؤسسه با وظایف و اختیارات برخی از سازمانها و مؤسسات دولتی و نهادهای انقلابی و وزارتخانه‌ها ارتباط داشته باشد، قبل از انجام و اجرای آن نسبت به کسب مجوز از مراکز ذکر شده ذیربط اقدام خواهد شد. (غیر قابل تغییر)

 

فصل دوم ارکان اصلی مؤسسه

 

ماده 13 ارکان اصلی و تشکیلات اساسی مؤسسه به شرح زیر است:

الف مؤسسان (مجمع عمومی)

ب هیأت مدیره

ج مدیر عامل

د بازرس

ماده 14 افرادی که با تصویب مؤسسین اولیه مجمع عمومی را تشکیل می‌دهند باید تمام صلاحیت‌های لازم برای مؤسس اولیه را دارا بوده و به تأیید هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی برسند.

 

 

ماده15 مؤسسان از بدو تأسیس مؤسسه و پس از برگزاری مجمع عمومی در قالب مجمع عمومی، مسئول سیاست گذاری و تصمیم گیری و تعیین کننده خط مشی کلی مؤسسه بوده و دارای اختیارات و وظایف زیر می‌باشند:

الف تصویب بودجه و تراز مالی.

ب تعیین و تصویب سیاست‌های کلی و خط مشی و برنامه‌های آتی و تصویب آیین نامه و دستور العمل‌ اجرایی مؤسسه.

ج انتخاب هیأت مدیره و مدیر عامل و در صورت لزوم بازرس.

د - استماع گزارش هیأت مدیره و مدیر عامل و رسیدگی به آن و اظهار درباره گزارش بازرس (در صورت انتخاب).

ه ـ تصویب اساسنامه، تصویب و قبول عضویت اعضای جدید مؤسسه با رعایت ضوابط مصوب مؤسسان و تأیید قبلی هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی . (غیر قابل تغییر)

و تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های مؤسسه و انتشار تصمیمات قانونی. (غیر قابل تغییر)

ز تغییر و اصلاح مواد اساسنامه با رعایت ضوابط قانونی و با تأیید قبلی هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی. (غیر قابل تغییر)

ماده 16 جلسات مجمع عمومی سالی یک بار در محل مؤسسه تشکیل خواهد شد و برای رسمیت یافتن جلسه، حضور تمامی اعضاء ضروری است و تصمیمات با اکثر آراء اتخاذ خواهد شد و در صورت عدم حضور کلیه اعضاء حضور دو سوم اعضاء مؤسس که صاحب اکثریت سرمایه نیز باشند در جلسات بعدی ملاک تصمیم‌گیری خواهد بود. تشکیل جلسات عادی مجمع عمومی به طور فوق العاده در هر زمان بلامانع است.

ماده 17 جلسات مجمع عمومی به درخواست اعضای مجمع یا رئیس هیأت مدیره یا مدیر عامل تشکیل می گردد و در دعوتنامه که به صورت کتبی و دو هفته قبل از تشکیل جلسه ارسال خواهد شد، باید دستور جلسه و ساعت حضور و محل جلسه قید شده باشد.

ماده 18 امور اجرایی مؤسسه توسط هیأت مدیره‌ای حداقل متشکل از 2  نفر که برای مدت 2 سال توسط مجمع عمومی (موسسان) انتخاب می‌شوند اداره خواهد شد. تغییر هیأت مدیره براساس اساسنامه و طبق صورتجلسه تنظیمی توسط مؤسسان خواهد بود.

ماده 19 جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق معتبر خواهد بود و در صورت تساوی آراء رأی طرفی که مدیر عامل موافق آن است، لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 20 شرکت اعضای هیأت مدیره در جلسات که حداقل هر        روز یکبار در محل مؤسسه تشکیل خواهد شد الزامی است. هیأت مدیره در اولین جلسه از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس هیأت مدیره انتخاب می نمایند.

 

همچنین هیأت مدیره می تواند در صورت لزوم برای سایر اعضاء سمتهای دیگری تعیین نماید. تجدید انتخاب هیأت مدیره برای دوره‌های بعدی بلامانع است و رئیس هیأت مدیره می‌تواند در عین حال سمت مدیر عامل مؤسسه را دارا باشد.

ماده 21 رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل به عنوان نمایندگان قانونی مؤسسه دارای تمامی اختیارات لازم قانونی اجرایی بوده و می‌توانند اختیارات محوله را بین خود تقسیم نمایند؛ اهم وظایف آنان به شرح زیر است:

- حفظ و حراست از اموال مؤسسه، تهیه صورت دارایی از اموال آن.

- رسیدگی به حسابهای مؤسسه، پرداخت بدهیها و وصول مطالبات.

- اجرای مصوبات مجمع عمومی (مؤسسان) در ارتباط با امور مؤسسه.

- تهیه و تنظیم بودجه و تراز مالی و تنظیم آیین نامه و دستورالعمل و روشهای اجرای آن پس از تصویب مجمع.

- افتتاح حساب در بانکها و خرید و فروش و اجاره و عقد قراردادهای لازم با اشخاص.

- طرح و تعقیب دعاوی اعم از حقوقی و جزایی در مراحل مختلف دادرسی و ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور، انتخاب وکیل با حق توکیل غیر و اعطای اختیارات لازم به وکلا و عزل آنان قطع و فصل دعاوی از طریق صلح و سازش، پیگیری و انجام تمامی امور و مسائل قضایی، مالیاتی، ثبتی و انجام تمامی اقدامات و تشریفات قانونی و اقدام به ثبت و انتشار آنها و انجام امور مؤسسه در حدود ضوابط اساسنامه و اقدامات اجرایی.

ماده 22 هیأت مدیره می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید و مدیر عامل نیز می‌تواند یک نفر را به سمت قائم مقام خود انتخاب و قسمتی از اختیارات محوله را به وی واگذار کند.

ماده 23 با توجه به اینکه مدیر عامل موسسه به عنوان مجری تصمیمات هیأت مدیره، مسئولیتهای اداری و اجرایی مؤسسه را عهده دار است می‌تواند با داشتن حق عزل و نصب کارکنان و اداره و تمشیت امور و تدوین طرحها و برنامه‌ها و ایجاد ارتباط و همکاری با مسئولان و اشخاص حقیقی و حقوقی و جلب مشارکت آنها در انجام فعالیت‌های مؤسسه اقدامات لازم را انجام دهد و در قبال مؤسسه و هیأت مدیره مسئول است.

ماده 24 مؤسسان (مجمع عمومی) می‌توانند به منظور بررسی اسناد و امور مالی و تهیه گزارش از وضعیت حسابهای سالانه و اعلام نظر درباره گزارش مدیر عامل و هیأت مدیره یک نفر را به عنوان بازرس اصلی برای یک سال از بین خود یا خارج انتخاب نمایند، بازرس نباید از اعضای هیأت مدیره باشد.

ماده 25 بازرس بدون اینکه حق دخالت مستقیم در امور اجرایی مؤسسه را داشته باشد در هر زمان می‌تواند به اسناد و مدارک و پرونده‌ها مراجعه و اطلاعات لازم را کسب و عند اللزوم تذکرات ضروری را به مسئولان و متصدیان امر بدهد و در صورت برخورد با نارسایی یا تخلف در حین رسیدگی خود، مراتب را به مؤسسان (مجمع عمومی) اطلاع دهد.

 

 

فصل سوم امور عمومی، مالی، محاسباتی، انحلال و تسویه

ماده 26 سال مالی از اول فروردین ماه هر سال آغاز و به پایان اسفند ماه همان سال ختم می‌شود مگر سال اول که از تاریخ تأسیس شروع و به پایان سال ختم می‌گردد.

ماده 27 تمامی اسناد مالی تعهد آور و قراردادها و اسناد و اوراق بانکی از قبیل چک، سفته، برات و مکاتبات مؤسسه با امضای مدیر عامل و  مهر مؤسسه اعتبار خواهد داشت.

ماده 28 مدیر عامل می‌تواند امضای تمام یا قسمتی از اسناد یاد شده و مکاتبات مؤسسه را به قائم مقام خود (در صورت انتخاب) و یا یکی از اعضای هیأت مدیره تفویض نماید.

ماده 29 تمامی اموال و دارایی‌هایی که به مؤسسه تعلق گرفته یا بعداً به دارایی آن افزوده شود، در دفاتر مربوطه ثبت خواهد شد. در صورتی که از محل فعالیت‌های مؤسسه درآمدی تحصیل می‌شود. پس از وضع هزینه‌های جاری و قانونی و منظور نمودن قسمتی از آن]باید دقیقاً در این محل میزان مورد نظر توسط مؤسسه مشخص شود[  به ذخیره احتیاطی (برای توسعه و پیشبرد امور مؤسسه) بقیه بین اعضای مؤسسه مطابق این اساسنامه قابل تقسیم خواهد بود.

ماده 30 فوت، حجر، استعفا، خروج یا اخراج یک یا چند نفر از مؤسسان یا هیأت مدیره و مدیر عامل موجب انحلال مؤسسه نخواهد بود و عضو جانشین یا سایر اعضاء وظیفه محوله را تا معرفی عضو جدید توسط اعضاء مؤسسه و تأیید هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی انجام خواهند داد. ورثه یا قیم متوفی یا محجور در خصوص معرفی عضو جدید اولویت

خاص نخواهند داشت و عودت اموال مربوط به متوفی و محجور از مؤسسه به صاحبان حق براساس قوانین موضوعه کشور خواهد بود. (غیر قابل تغییر)

ماده 31 انحلال مؤسسه به رای موافق تمامی اعضای مؤسس امکان پذیر خواهد بود و در صورتی که در جلسه اول حضور تمامی اعضاء حاصل نگردد رأی دو سوم اعضاء مؤسس که صاحب اکثریت سرمایه نیز باشند به شرط اینکه کمتر از دو نفر نباشد ملاک و معتبر خواهد بود. همزمان با انحلال، مدیر تسویه‌ای به انتخاب مؤسسان (مجمع عمومی) از بین اعضا یا خارج از اعضا تعیین خواهد شد. مدیر تسویه موظف است به حساب مطالبات و دیون و تامی اموال و دارایی‌هایی مؤسسه رسیدگی و نسبت به وصول مطالبات و پرداخت بدهیها اقدام و گزارش نهایی را به مؤسسان (مجمع عمومی) تسلیم نماید. مؤسسان (مجمع عمومی) درباره باقیمانده اموال و دارایی‌های اخذ تصمیم خواهند نمود. (غیر قابل تغییر)

ماده 32 ]در این ماده باید سرنوشت اموال مؤسسه در صورت انحلال آن دقیقاً مشخص گردد[

ماده 33 پس از انحلال مؤسسه براساس صورتجلسه، مؤسسین باید آن را به هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی اعلام تا اقدام مقتضی برای کان لم یکن کردن ثبت مؤسسه صورت پذیرد. در صورت عدم اعلام انحلال به هیأت

 

 

مزبورمؤسسه از تاریخ تنظیم صورتجلسه منحل تلقی می‌شود؛ ولی مؤسسین در برابر اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی خواهند داشت. (غیر قابل تغییر)

ماده 34 هرگونه تغییر و اصلاح مفاد اساسنامه از قبیل تغییر آدرس، تغییر مؤسسان، تغییر زمینه فعالیت‌ها و سایر تغییرات باید براساس اساسنامه مصوب و طبق صورتجلسه اعضاء مؤسس پس از تأیید هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی صورت پذیرد. (غیر قابل تغییر)

ماده 35 تمامی تغییرات پس از طی مراحل اساسنامه ای و تأیید نهایی هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی، فقط از طریق دفتر توسعه مشارکت‌های فرهنگی و هنری به اداره ثبت شرکت‌ها برای ثبت تغییرات اعلام می‌گردد. (غیر قابل تغییر)

ماده 36 درباره مسائلی که در این اساسنامه پیش بینی نشده طبق مقررات قانونی حاکم بر مؤسسات غیر تجاری و ضوابط تأسیس مؤسسات و مراکز فرهنگی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی رفتار خواهد شد. (غیر قابل تغییر)

این اساسنامه در سه فصل مشتمل بر 36 ماده در جلسه مورخ               هیأت مؤسس مؤسسه فرهنگی هنری

 "                                     " با حضور تمامی اعضاء قرائت و به اتفاق آراء تصویب شد.

 

 

مشخصات و امضای مؤسسان:

ردیف

نام و نام خانوادگی

ش.ش

صادره

سال تولد

نام پدر

درصد سرمایه

درصد تقسیم سود

محل امضاء

نشانی دقیق و شماره تلفن تماس ضروری

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین  مؤسسه فرهنگی هنری                                      

 

در ساعت                 مورخ         جلسه مجمع عمومی مؤسسین مؤسسه با حضور تمامی مؤسسان در محل  مؤسسه تشکیل و به اتفاق آراء تصمیمات زیر اتخاذ شد:

الف اساسنامه مؤسسه فرهنگی و هنری                                       مشتمل بر 36 ماده و در 3 فصل مورد تصویب قرار گرفت.

ب اعضای هیأت مدیره مؤسسه فرهنگی به شرح زیر به مدت    سال برگزیده شدند و با امضای ذیل صورتجلسه قبول سمت نمودند.

1

2

3

ج سرمایه و دارایی  مؤسسه در اختیار هیأت مدیره قرار گرفت و ضمن تفویض اختیارات وکالت تام با حق توکیل غیر و نمایندگی به هیأت مدیره مقرر گردید اقدامات لازم قانونی در زمینه مراجعه به ادارت ذیربط و اخذ مجوزهای مورد نیاز و ثبت  مؤسسه را هیأت مدیره پیگیری و انجام دهد.

د روزنامه کثیر الانتشار جمهوری اسلامی برای درج آگهی مؤسسه تعیین شد.

جلسه در ساعت     خاتمه یافت.

نام و نام خانوادگی و امضاء هیأت مؤسس:

1

2

3

 

امضای اعضای هیأت مدیره:

1

2

3

 

 

صورتجلسه هیأت مدیره مؤسسه فرهنگی هنری                                       

 

در ساعت      مورخ             جلسه هیأت مدیره مؤسسه فرهنگی هنری                                       با حضور تمامی اعضای هیأت مدیره (امضاء کنندگان زیر) در محل  مؤسسه تشکیل و به اتفاق آراء تصمیمات زیر اتخاذ گردید.

1 – آقای                            به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای                         به سمت مدیر عامل مؤسسه به مدت    سال برگزیده شدند و با امضای صورتجلسه قبولی خود را اعلام نمودند.

2 تمامی اوراق و اسناد بهادار و قراردادهای تعهد آور با امضای آقای                   مدیر عامل و ممهور به مهر مؤسسه فرهنگی و هنری                                       معتبر بوده و سایر مکاتبات با امضای مدیر عامل مؤسسه صادر خواهد شد.

3 از سوی هیأت مدیره به آقای              اختیار تام داده شد تا بر طبق اساسنامه نسبت به اخذ مجوزهای لازم و اداره امور مؤسسه اقدامات لازم قانونی را انجام دهد؛ ضمناً اختیارات هیأت مدیره به موجب مفاد اساسنامه به نامبرده تفویض شد.

4 هیأت مدیره به اتفاق آراء به آقای                  نمایندگی و وکالت تام اعطا نمود تا ضمن مراجعه به ثبت شرکت‌ها اقدامات لازم قانونی را در زمینه ثبت  مؤسسه و امضای دفاتر مربوط انجام دهد.

مشارالیه با قبول سمت متعهد به انجام وظایف و اعمال اختیارات تفویضی گردید.

جلسه در ساعت            خاتمه یافت.

 

نام و نام خانوادگی و امضای اعضای هیأت مدیره:

1-

2-

3-

 

        صورتجلسه تأسیس مؤسسه فرهنگی و هنری  

(در مورد تعیین اهداف و موضوع فعالیت و انتخاب مدیرمسئول)

 

اینجانبان امضاکنندگان ذیل، به اسامی و مشخصات مندرج در برگ پیوست و با تسلیم مدارک لازم و ضمن التزام به رعایت اصول و ضوابط فرهنگی و تحقق اهداف پیش‌بینی شده در مواد 5 و 9 ضوابط و مقررات تأسیس مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها، متقاضی تأسیس:

به نشانی:                                   می باشیم.

خلاصه اهداف و موضوع فعالیت:

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ضمناً خانم/ آقای نام ............................................... نام خانوادگی  ......................................... نام پدر ....................................

شماره شناسنامه   ...................................شماره ملی: ........................... محل صدور  ......................... سال تولد ......................

میزان تحصیلات   ........................................................................  شغل فعلی ........................................................................

به نشانی (محل سکونت) .........................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

به عنوان مدیر مسئول ............................................................................................. انتخاب و معرفی می‌شود.

 

نام و امضای متقاضیان تأسیس (مؤسسان) :

1- .........................................................................................     4- ....................................................................................

2- .........................................................................................     5- ....................................................................................

3- .........................................................................................     6- ....................................................................................

 


 نام و مشخصات متقاضیان تأسیس (مؤسسان) :

ردیف     نام      نام خانوادگی        نام پدر        شماره شناسنامه         شماره ملی           محل تولد   محل صدور

 

1- ........................................................................................................................................................................................................................................

 

2- ........................................................................................................................................................................................................................................

 

3- ........................................................................................................................................................................................................................................

 

4- ........................................................................................................................................................................................................................................

 

5- ........................................................................................................................................................................................................................................

 

6- ........................................................................................................................................................................................................................................

 

7- .......................................................................................................................................................................................................................................

 

 

مواد 5 و 9 ضوابط و مقررات تأسیس مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمنهای (فرهنگی، هنری، سینمائی و مطبوعاتی):

 

مادة 5- اهداف فرهنگی مصرح در اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران الهام‌بخش فعالیتها و هدفهای پیش‌بینی شده در اساسنامه، مراکز، مؤسسات و کانونها و انجمنهای فرهنگی است و این قبیل مراکز باید در اساسنامه تنظیمی به رعایت کامل قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران و ضوابط فرهنگی ملزم شوند و فعالیت آنها منافاتی با مبانی فرهنگ عمومی نداشته باشد.

 

مادة 9- مؤسس یا مؤسسان در قبال سیاستهای فرهنگی و خط مشی کلی و مدیرمسئول در قبال فعالیتها و امور اجرایی مرکز فرهنگی مسئولند و وظایف و مسئولیتهای هر یک باید به تفکیک در اساسنامه پیشنهادی منظور شود.

 

 

 

صدور / تمدید پروانه فعالیت

 

مدارک و اقدامات لازم: مدارک اعضای هیأت مؤسس (به استناد ضوابط و مقررات تأسیس مراکز،

  مؤسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی هنری مصوب 8/8/75 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

تصویر اساسنامه ثبت شده و آگهی روزنامه رسمی در خصوص ثبت اساسنامه  باید در پرونده مؤسسه موجود باشد.

1-                 تأییدیه اداره نظارت بر اماکن عمومی در خصوص صلاحیت انتظامی مکان مؤسسه

2-                 گزارش شش ماهه عملکرد مؤسسه و مستندات آن

3-                 نظر کارشناسی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوطه در خصوص ارزیابی عملکرد مؤسسه(برای مؤسسات)

4-                 گزارش بازدیدهای انجام شده

5-                 تصویر مجوزهای اخذ شده

9- رعایت موارد ذیل در سربرگ:

        ـ ذکر عنوان کامل ثبت شده مؤسسه

        ـ ذکر عبارت ( با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)

        ـ ذکر شماره ثبت

        ـ ذکر نشانی دقیق و شماره تماس

10- برای صدور یا تمدید پروانه لازم است یک قطعه عکس 4*3 جدید مدیر مسئول و تصویر کارت ملی همراه  مدارک به این دبیرخانه ارسال گردد.

لازم به ذکر است برای تمدید یا تغییر مندرجات پروانه، غیر از مدارک مذکور باید مدارک ذیل نیز ارائه شود:

      1 ـ آگهی روزنامه رسمی مربوط به ثبت تغییرات انجام شده

      2ـ عودت اصل پروانه فاقد اعتبار قبلی

توجه: تمدید پروانه فعالیت مؤسسات غیر فعال (مؤسساتی که چند سال متمادی فعالیتی نداشته و راکد بوده است )منوط به ارائه دلایل عدم فعالیت مؤسسه از سوی مؤسسین و تصمیم گیری موضوع در هیأت رسیدگی به اور مراکز فرهنگی خواهد بود .

 

 

 

 

صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده

مؤسسه فرهنگی هنری ............................................  ثبت شده به شماره......................       

 

جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مؤسسه............................................ در تاریخ ................................ در ساعت..............................  با حضور کلیه اعضا در محل قانونی مؤسسه تشکیل شد.

  ..........................................................................  دارای مبلغ........................................................................ ریال سهم الشرکه

2-  ..........................................................................  دارای مبلغ........................................................................ ریال سهم الشرکه

........................................................................    دارای مبلغ........................................................................ ریال سهم الشرکه

 

 دستور جلسه: تغییر محل قانونی مؤسسه

 

پس از بحث و بررسی محل قانونی مؤسسه از تهران خ  .........................................................  کوچه ....................... پلاک ......  کدپستی ..................................   به تهران ـ خ............................................................  کوچه .........................................   پلاک ................     کدپستی ....................................... انتقال یافت.

به  .............................................  وکالت داده شد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نمایند.

 

نام و نام خانوادگی و امضاء اعضاء مؤسس:

 

1-

2-

3-

 

 

 

                                                                               صورتجلسه در 3 نسخه اصل بر روی سربرگ مؤسسه تایپ گردد.

                                                  «به پیوست نامه ای خطاب به آقای مهدی محمدی دبیر هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی»

* مؤسسات تازه تأسیس(مصوب شده در هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی) تنها فرم معرفی‌نامه و تعهدنامه اخلاقی را تکمیل ‌نمایند.

درخواست تغییر مکان

مراحل انجام تغییر مکان

الف ) موسسه باید با تهیه فرمهای مربوط از سایت و تکمیل آن با در دست داشتن سایر مدارک ذیل و با الصاق نامه درخواست خطاب به دبیر هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی مبنی بر تغییر مکان موسسه ، به کارشناس مربوطه مراجعه نماید

1-      تکمیل دو نسخه دستنویس فرم معرفی نامه ( مربوط به مشخصات مکان جدید )

2-      تکمیل دو نسخه دستنویس فرم سابقه صنفی (مربوط به مشخصات مکان قبلی )

3-      تکمیل فرم تعهد نامه اخلاقی

4-      تصویر تمامی صفحات شناسنامه ، کارت ملی و کارت پایان خدمت

5-      تصویر آخرین پروانه فعالیت (صادره از این دبیرخانه )

6-      تصویر تاییدیه اماکن مکان قبلی

7-      شش قطعه عکس 3 در 4

راهنمای تکمیل فرمها و نکات ضروری که باید قبل از اقدام به درخواست رعایت گردد

-         در تمامی فرمهای مربوط منظور از متقاضی شخص مدیر مسئول می باشد

-         تمامی قسمتهای فرمها باید بدون استثناء تکمیل گشته و عاری از هرگونه لاک و قلم خوردگی باشد.

-         تمامی درخواستهای موسسه باید در سربرگ مناسب که حاوی اطلاعات ( نام ثبت شده موسسه ، آدرس ، شماره تماس ، شماره ثبت و عبارت <با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی > ) است بوده و با امضاء شخص مشخص شده در اساسنامه باشد .

-         موسساتی که غیر فعال هستند باید قبل از هرگونه درخواست ، از دبیرخانه نسبت به تعیین تکلیف خود اقدام نمایند

 

ب ) امضاء فرمها توسط دبیر هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی

 

ج ) تحویل مدارک به دفاتر خدمات الکترونیک پلیس + 10 توسط  موسسه

ح ) بازدید از مکان موسسه توسط مأمورین پلیس امنیت عمومی

خ ) ارسال تأییدیه اماکن به این دبیرخانه از طرف پلیس امنیت عمومی و یا اخذ آن به صورت دستی توسط موسسه از پلیس امنیت عمومی و ارائه آن به این دبیرخانه

د ) تنظیم و ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر مکان در سه نسخه در سربرگ موسسه تایپ شده با امضاء اصل اعضاء موسس به همراه اصل تأییدیه اماکن 

 نکاتی که باید در تنظیم صورتجلسه لحاظ گردد.

                -  آدرس قید شده در صورت جلسه دقیقاً عین جملات و کلمات اشاره شده در تاییده اماکن باشد.

-  در صورتجلسه فقط یک دستور جلسه قید گردد و آن فقط تغییر مکان

-  از آوردن هرگونه جملات اضافی خارج از نمونه صورتجلسه جداً خودداری گردد.

-  در صورت نبود عضوی از اعضاء موسس برای امضاء صورتجلسه ، مدیر عامل یا رئیس هیأت مدیره باید از طریق اداره پست در دونوبت             و به فاصله یک هفته اقدام به دعوت جهت شرکت در جلسه مجمع نماید و در صورت عدم حضور، بار سوم جلسه رسمیت پیدا می کند و باید دیگر اعضاء امضاء نموده و رسیدهای پستی ضمیمه صورتجلسه گردد

     -  تاریخ صورتجلسه به روز باشد

- تاییدیه اماکن واضح و با آدرس کامل و دقیق باشد .

 

ذ ) ارسال صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری توسط این دبیرخانه و در صورت درخواست       موسسه به صورت دستی توسط خود موسسه

ر ) دریافت ثبت تغییرات  از اداره ثبت توسط موسسه و ارائه آن به این دبیرخانه

 شرایط یک سربرگ مناسب

      1  ـ ذکر اسم ثبت شده مؤسسه طبق روزنامه رسمی زمان تأسیس به صورت کامل

      2  ـ ذکر عبارت ( با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)

      3  ـ ذکر شماره ثبت

      4  ـ ذکر نشانی دقیق و شماره تماس

     5- استفاده از کلمات لاتین در سربرگ ممنوع می باشد

 شرایط یک تابلو مناسب

1-     قید اسم ثبت شده مؤسسه طبق روزنامه رسمی زمان تأسیس به صورت کامل

2-     قید جمله ( با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی )

3-      قید شماره ثبت

—             درخواست انتقال موسسه از یک استان به استان دیگر

—            انتقال به تهران فعلاً ممنوع می باشد . طبق قانون برنامه پنجم توسعه و با هدف تمرکز زدایی

—            انتقال بین استانهای دیگر با موافقت مبداء و مقصد صورت می گیرد .

—            باید درخواست موسسه از طریق اداره کل مبداء به مقصد ارسال گردد و در صورت موافقت مقصد ، موسسه با معرفی استان مقصد اقدام به اخذ تاییده اماکن نموده و صورتجلسه تغییر مکان را در 6 نسخه تنظیم و طبق شرایط قبلی اعلام شده (تغییر مکان ) به این دبیرخانه ارسال نماید (تصویر نامه های موافقت استانهای مبدأ و مقصد باید ضمیمه صورتجلسه باشد )

—            نکته قابل توجه اینکه اکثریت صاحبان سرمایه باید به استان مقصد نقل مکان کرده باشند .  

انواع تخلف

1.       عدم نصب تابلوی مناسب بر سر در مکان موسسه با مشخصات ذیل:

        الف- قید اسم ثبت شده مؤسسه طبق روزنامه رسمی زمان تأسیس به صورت کامل

ب‌-   قید جمله ( با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی )

ج- قید شماره ثبت

2. عدم نصب پروانه فعالیت یا مجوزهای خاص در معرض دید مراجعان.

3. استفاده از سربرگ های نامناسب و خارج از ضوابط با توجه به موارد ذیل:

الف- ذکر اسم ثبت شده مؤسسه طبق روزنامه رسمی زمان تأسیس به صورت کامل

 ب- ذکر عبارت ( با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)

ج- ذکر شماره ثبت

د- ذکر نشانی دقیق و شماره تماس

 و- استفاده از کلمات لاتین در سربرگ ممنوع می باشد

4. سوء استفاده از نام آموزشگاههای دیگر و برندهای معروف

5. تغییر مکان موسسه بدون اطلاع اداره کل متبوع و دبیرخانه هیات رسیدگی به امور مراکزفرهنگی

6. عدم اقدام برای ارسال گزارش عملکرد

7. ادامه فعالیت موسسه علیرغم اتمام اعتبار پروانه فعالیت

8. فعالیت در زمینه موضوعات اساسنامه بدون دریافت مجوز خاص  یا مجوز غیر معتبر

9. استفاده از اساتید غیر همجنس

10. برگزاری دوره های آموزشی به صورت مختلط

11. فعالیت در حیطه موضوعات خارج از اساسنامه مانند روان شناسی ، اعزام دانشجو ، آمادگی کنکور و .....

12. عدم رعایت شرایط مجوزهای آموزشی مانند اخذ شهریه اضافی ، عدم رعایت استاندارهای آموزشی و ...

13. تشکیل کلاسهای صوری وعدم حضور و غیاب کلاسی در برگزاری دوره های آموزشی

14. وجود شاکیان متعدد

15. عدم پاسخگویی و همکاری مدیر مسئول در زمینه تخلفات موسسه و فعالیتهای آن

16. تکرار تخلفات وعدم پایبندی به تعهدات قبلی

17. خروج اکثریت اعضاء موسس و اکثریت صاحبان سرمایه

18. اعطاء نمایندگی و ایجاد شعبه بدون مجوز دبیرخانه هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی 

19. عدم رضایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوطه و دبیرخانه هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی از عملکرد موسسه

20. اجاره دادن مجوز به اشخاص دیگر

21. احراز عدم صلاحیت اعضاء موسسه در طول دوران فعالیت

22. فروش و واگذاری آن به غیر

23. عدم تایید فعالیت موسسه توسط مراجع امنیتی

24. سبب سازی شکل گیری روابط ناسالم دینی و عرفی در محیط فعالیت موسسه

25. تولید محصولاتی که اثرات ضد فرهنگی و ضد ارزشی داشته باشد

26. فعالیت در زمینه آموزش و ترویج عرفانهای کاذب و نوظهور

27. کلاهبرداری و سوء استفاده از مجوز موسسه که منجر به جرم عمومی شود .

-اختلاف اعضاء موسس هیچ گونه ارتباطی با وزارتخانه متبوع نداشته وباید در صورت عدم توافق در مراجع قضایی مطرح و رسیدگی شود .

- میزان اختیارات ، مسئولیتها ، تقسیم وظایف ، نوع فعالیت و نوع رابطه بین اعضاء موسس و همچنین ملاک تصمیم گیری‌ها در موسسه فقط برمبنای اساسنامه موسسه می باشد.

 

 

 

شماره پرونده:

بسمه تعالی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

دبیرخانه هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی

پرسشنامه مشخصات فردی: مدیر مسئول         عضو هیأت موسس

مؤسسه فرهنگی و هنری: ........................................................................... (اسامی پیشنهادی)

نام:

نام خانوادگی:

نام پدر:

الصاق عکس

 

تاریخ تولد:

شمارة شناسنامه:

شمارة ملی:

 

نام مستعار:

آخرین مدرک تحصیلی:

دین:

 

وضعیت نظام وظیفه:

انجام داده         معاف

رشته تحصیلی:

سال اخذ مدرک:

 

محل اخذ مدرک (نام دانشگاه یا حوزه):

 

وضعیت تأهل: متأهل     مجرد

نام همسر:

 

شغل فعلی: ............................................................................... نشانی محل کار: ..............................................................................................................................               تلفن:        ..........................

شغل قبلی: ............................................................................... نشانی محل کار: ..............................................................................................................................               تلفن:          ..........................

نشانی محل سکونت: ..................................................................................................................................................................................................................................                تلفن:     .........................

شماره تلفن همراه:  .............................................  تلفن تماس ضروری: .......................                                     e.mail:       (پست الکترونیکی)

v  خلاصه سوابق شغلی: (منظور آن دسته فعالیتهایی می‌باشدکه فرد جهت انجام آنها قرارداد بسته و به ازای آن حق الزحمه و حقوق دریافت می‌کند ) 

نوع فعالیت

سمت و مسئولیت

نوع رابطه خدمتی (استخدام رسمی، پیمانی یا قراردادی)

محل فعالیت (سازمان، مؤسسه یا ...)

از سال....

تا سال ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه فعالیتهای فرهنگی و یا هنری:

نوع فعالیت

سمت و مسئولیت

محل فعالیت (سازمان، مؤسسه ، مرکز فرهنگی یا ...)

از سال....

تا سال ...

 

 

 

 

 

 

 

محصولات و تولیدات فرهنگی و هنری:

v  تخصص‌ها یا مهارت‌ها:

نام و نوع تخصص‌ یا مهارت‌

محل یادگیری

سطح توانمندی

 

 

 

v     خلاصه فعالیت های اجتماعی:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 


v  توضیحات بیشتر (در صورت نیاز):

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

     تاریخ:                     امضاء متقاضی:

 

نظریه کارشناسی:

تمامی مندرجات این پرسشنامه توسط شخص متقاضی در حضور اینجانب ............................................. تکمیل و امضاء شده است.

 

نشانی اراک،خیابان هپکو ،شهرک بهشتی ،فاز یک،اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی استان مرکزی

تاریخ: