آرشیو ماهیانه بریده جراید

اردیبهشت  ۱۳۹۵

عنوانتاریخروزنامه
ثبت 55نسخه خطی وسند تاریخی کشور در حافظه جهانی یونسکو ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
بازدید راهیان معرفت از کانونهای فرهنگی مساجد فارس ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
لزوم همکاری نهادهای فرهنگی برای احیای فرهنگ کتابخوانی ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
حفظ قرآن بایداز خانواده ها شروع شود ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
نماز محوریت برنامه های مساجد استان ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
نشست انجمن کتابخانه های استان ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
درخشش اعضای نورالزهرا در جشنواره محراب ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
برگزاری همایش قرآنی در خمین ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
برگزاری همایش قرآنی در خمین ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
معلمان آگاه ودردمندوبا ایمان ملت را از لغزش دور نگه می دارند ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
برگزاری تشکلهای فرهنگی ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
برگزاری دوره آموزش کتابداری مساجد ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
اعزام اعضای کانونهای مساجد به نمایشگاه تهران ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
برگزاری جشن شعبانیه در مساجد ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
برگزاری نمایشگاه هنرستان تجسمی ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
امضای تفاهم نامه سالانه مساجد ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
از سنگر تا مدرسه تقدیر از معلمین مساجد ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
کیفیت مهمترین تاثیرگذاری در برنامه های زرندیه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
موفقیت بچه های مساجد در واجب فراموش شده ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
برگزاری دوره آموزش کتابداری مساجد ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
اقدام وعمل نسخه نجات اقتصاد مقاومتی ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
تعامل دستگاه های فرهنگی با یکدیگر ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
کانونهای مساجد پذیرای معتکفین ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
نهادینه کردن اقتصاد مقاومتی در مساجد ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
نشست هنرهای تجسمی در تفرش ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
نشست هم افزایی واحدهای وزارت متبوع ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
معرفی دبیرخانه مساجد بعنوان دبیرخانه برتر ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
نشست هم افزایی واحدهای وزارت متبوع ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
خادمان در شهر گلها تکریم می شوند ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
مرکز اسناد مکانی مناسب برای جمع اوری اسناد ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵