آرشیو ماهیانه بریده جراید

اسفند  ۱۳۹۵

عنوانتاریخروزنامه
شریفی:کار در حوزه قرآن و مسجد زمینه بهره مندی از سبک زندگی معنوی را فراهم می کند ۱۰ اسفند ۱۳۹۵
مدیرکل امور استانها:اصلاح فرهنگ عمومی جامعه تکلیف اصلی وزارت ارشاد است ۱۰ اسفند ۱۳۹۵
سرپرست اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان مرکزی منصوب شد ۱۰ اسفند ۱۳۹۵
مدیرکل امور استانها:هنرمندان بعنوان مخاطب اول ارشاد باید تکریم شوند ۱۰ اسفند ۱۳۹۵
سرپرست اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان مرکزی منصوب شد ۱۰ اسفند ۱۳۹۵
حقیقی:خدمت در استان مفاخر افتخار است ۱۰ اسفند ۱۳۹۵
شریفی:قانون محوری سرلوحه فعالیت های ارشاد اسلامی است ۱۰ اسفند ۱۳۹۵
مدیرکل امور استانها:اسلام را کوچه تنگ عاری از فرهنگ معرفی نکنیم ۱۰ اسفند ۱۳۹۵
مدیرکل امور استانها:رمز موفقیت فرهنگ اخلاق مداری است ۱۰ اسفند ۱۳۹۵
سرپرست اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان مرکزی منصوب شد ۱۰ اسفند ۱۳۹۵
مدیرکل امور استانها:اعزام هنرمندان شهرستانی به جشنواره های بین المللی ۱۰ اسفند ۱۳۹۵
راه یابی گروه نمایش دلیجان به جشنواره ملی موج ۱۰ اسفند ۱۳۹۵