آرشیو ماهیانه بریده جراید

آبان  ۱۳۹۴

عنوانتاریخ
بدون یکپارچگی نظام فرهنگی کشور به توفیق نمیرسد ۴ آبان ۱۳۹۴
شعایر انقلاب متاثر از عاشوراست ۴ آبان ۱۳۹۴
تعامل با هنرمندان به منظور شکوفایی استعداد هنرمندان ۴ آبان ۱۳۹۴
وزارت ارشاد متولی دین پژوهی در شان اسلام باشد ۴ آبان ۱۳۹۴
ابزار جایگزین اهداف نشود ۴ آبان ۱۳۹۴
ملاک عمل در فرهنگ منویات رهبری است ۴ آبان ۱۳۹۴
کار فرهنکی نیازمند برنامه ریزی است ۴ آبان ۱۳۹۴
بدون ساماندهی ویکپارچگی نظام فرهنگی به جایی نمی رسد ۴ آبان ۱۳۹۴
انتقاد نوش آبادی ار رسانه ها در برجام ۴ آبان ۱۳۹۴
با بی برنامگی نمی شود کار فرهنگی کرد ۴ آبان ۱۳۹۴
آسیب های موجود با اتصال به مسجد حل می شود ۴ آبان ۱۳۹۴
کارفرهنگی نیازمند عدالت است ۴ آبان ۱۳۹۴
فلسفه امام حسین ایجاد عدالت است ۴ آبان ۱۳۹۴
در بودجه استان مرکزی دربخش فرهنگ ظلم شده است ۴ آبان ۱۳۹۴
توجه به فعالیتهای هنری دینی از اولویتهای اداره کل است ۴ آبان ۱۳۹۴
معرفی حقیقی بعنوان مدیر کل مرکزی ۴ آبان ۱۳۹۴
با بربرنامگی نمیشه کار فرهنگی کرد ۴ آبان ۱۳۹۴
کمبود اعتبارات توجیه خوبی برای عملکرد ضعیف نیست ۴ آبان ۱۳۹۴
ازوم اتحاد فرهنگ وروحانیت ۴ آبان ۱۳۹۴
انتصاب حقیقی بعنوان مدیرکل ارشاد مرکزی ۴ آبان ۱۳۹۴