آرشیو ماهیانه بریده جراید

مهر  ۱۳۹۳

عنوانتاریخروزنامه
نخستین جشنواره موسیقی حماسه ماندگار درساوه برگزارشد ۷ مهر ۱۳۹۳
نمایشگاه سیاه قلم دلیجان برگرارشد ۷ مهر ۱۳۹۳
نمایشگاه دفاع مقدس درمامونیه برپاشد ۷ مهر ۱۳۹۳
نمایشگاه عکس عطرباران دراراک گشایش می یابد ۷ مهر ۱۳۹۳
جشنواره موسیقی حماسی درساوه برگزار می شود ۷ مهر ۱۳۹۳
اصحاب قرانی درگفتاروکردارالگوی عملی دیگران باشند ۷ مهر ۱۳۹۳
انتقال فرهنگ شهادت نقش بسزایی درتعمیق فرهنگ ناب اسلامی دارد ۷ مهر ۱۳۹۳
هنر عامل اثر گذنارجذب جوانان به مباحث دینی ومضامین قرانی ۷ مهر ۱۳۹۳
زرندیه میزبان سند فرهنگی استان مرکزی خواهد بود ۷ مهر ۱۳۹۳
معیارهای ازدواج دراسلام باخوشبختی همراه است ۷ مهر ۱۳۹۳
برگزاری نخستین جشنواره موسیقی حماسه ماندگار ۷ مهر ۱۳۹۳
اعزام نخبگان روستای مساجد استان مرکزی به مشهد مقدس ۷ مهر ۱۳۹۳
حضور فعالان کانونهای مساجد مرکزی دردوره اندیشه های اسمانی ۷ مهر ۱۳۹۳
سه کتاب ازاثار حجتالله نیکی ملکی دراراک رونمایی شد ۷ مهر ۱۳۹۳
نهادینه کردن فرهنگ مطالعه راهکاراحیای فرهنگ ایرانی اسلامی است ۷ مهر ۱۳۹۳
نمایشگاه سراسری کتاب دراراک گشایش یافت ۷ مهر ۱۳۹۳
هشتمین نمایشگاه کتاب استان مرکزی دراراک گشایش یافت ۷ مهر ۱۳۹۳
حضور300ناشر با42هزارعنوان کتاب درنمایشگاه کتاب استان مرکزی ۷ مهر ۱۳۹۳
زمانبندی مناسب رکن مهم موفقیت نمایشگاههای فرهنگی است ۷ مهر ۱۳۹۳
توجه به وضعیت معیشت نویسندگان کشورضروری است ۷ مهر ۱۳۹۳
چرایی عدم استقبال گرم مردم ازنمایشگاه سراسری کتاب دراراک ۷ مهر ۱۳۹۳
سرانه مطالعه درایران درمقایسه باکشورهای دنیابسیارپایین است ۷ مهر ۱۳۹۳
حضورناشران سراسرکشورنقطه قوت نمایشگاه کتاب استان مرکزی ۷ مهر ۱۳۹۳
استمرارفرهنگ کتابخوانی نیازمند تخصیص بودجه های فرهنگی است ۷ مهر ۱۳۹۳
مسائل حاشیه ای نباید موجب دورشدن مردم ازفرهنگ کتابخوانی شود ۷ مهر ۱۳۹۳
وجود رویکردهای سیاسی ازمهمترین دلایل کمبودسرانه مطالعه درجامعه است ۷ مهر ۱۳۹۳
نمایشگاه سراسری کتاب دراستان مرکزی افتتاح شد ۷ مهر ۱۳۹۳
نمایشگاه سراسری کتاب دراراک برپامی شود ۷ مهر ۱۳۹۳
هشتمین نمایشگاه استانی کتاب دراراک برپامیشود ۷ مهر ۱۳۹۳
انتشار وچاپ کتاب بایدباتوجه نیاز جامعه باشد ۷ مهر ۱۳۹۳
هشمتین نمایشگاه بزرگ کتاب اراک افتتاح می شود ۷ مهر ۱۳۹۳
نمایشگاه کتاب دراستان مرکزی برپا می شود ۷ مهر ۱۳۹۳
هشتمین نمایشگاه استانی کتاب دراراک گشایش میابد ۷ مهر ۱۳۹۳
نمایشگاه کتاب فرصتی برای اشتی بایارمهربان ۷ مهر ۱۳۹۳
سرپرست اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان اراک منصوب شد ۷ مهر ۱۳۹۳
هشتمین نمایشگاه کتاب اراک باحضور 200ناشر آغازبکارکرد ۷ مهر ۱۳۹۳
نمایشگاه سراسری کتاب دراراک گشایش یافت ۷ مهر ۱۳۹۳
گشایش نمایشگاه سراسری کتاب دراراک ۷ مهر ۱۳۹۳
هشتمین نمایشگاه بزرگ کتاب استان مرکزی افتتاح شد ۷ مهر ۱۳۹۳
انتشار وچاپ کتاب باید باتوجه به نیاز جامعه باشد ۷ مهر ۱۳۹۳
برگزاری ازمون جامع استانداردهای مهارتی دراستان ۷ مهر ۱۳۹۳
هشتمین نمایشگاه استانی کتاب دراراک برپا می شود ۷ مهر ۱۳۹۳
هشتمین نمایشگاه استانی کتاب دراراک برپامی شود ۷ مهر ۱۳۹۳
هشتمین نمایشگاه کتاب استان مرکزی به میزبانی اراک برگزار می شود ۷ مهر ۱۳۹۳
هشتمین نمایشگاه سراسری کتاب دراراک ۷ مهر ۱۳۹۳
باحضور200ناشرازسراسرکشورهشتمین نمایشگاه استانی کتاب دراراک برپا می شود ۷ مهر ۱۳۹۳
شوروشوق هنرمندان تئاتر استان مرکزی رافعال نگه داشته است ۷ مهر ۱۳۹۳
هنرمندان تجسمی اراک خوش درخشیدند ۷ مهر ۱۳۹۳
هنرمند تئاترخمین ((کمدی ارتفاعات))رابه صحنه می برد ۷ مهر ۱۳۹۳
هشتمین نمایشگاه بزرگ کتاب اراک افتتاح می شود ۷ مهر ۱۳۹۳
نخستین جشنواره یاقوت سرخ دراراک برگزارمی شود ۷ مهر ۱۳۹۳