آرشیو ماهیانه بریده جراید

شهریور  ۱۳۹۳

عنوانتاریخروزنامه
جشنواره منطقه ای سینمای جوان فرصتی برای انتقال تجربه هنرمندان ۱۲ شهریور ۱۳۹۳
جشنواره آفتاب نویدبخش روزهای خوب فرهنگ وهنر ۱۲ شهریور ۱۳۹۳
حال سینما روبه بهبوداست ۱۲ شهریور ۱۳۹۳
جسارت وپرداختن به موضوعات بدیع ویژگی اصلی جشنواره افتاب ۱۲ شهریور ۱۳۹۳
روح الله به مااموخت هنریعنی دمیدن روح تعهد درانسانها ۱۲ شهریور ۱۳۹۳
6مقام سوم بازیگری کشور توسط ساوه ایها کسب شد ۱۲ شهریور ۱۳۹۳
غیر متمرکز شدن جشنواره ها موجب رشد وتنوع تولید درسینمای جوان می شود ۱۲ شهریور ۱۳۹۳
پدام حجت الله ایوبی به پنجاهمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان اراک ۱۲ شهریور ۱۳۹۳
تقدیر از سه فیلم ساز درجشنواره آفتاب ۱۲ شهریور ۱۳۹۳
تجدید بیعت هنرمندان جوان8استان باشهدای انقلاب ودفاع مقدس ۱۲ شهریور ۱۳۹۳
فرهنگ وارشاداسلامی مکلف به توسعه ورشدهنراست ۱۲ شهریور ۱۳۹۳
معرفی داوران جشنواره منطقه ای سینمای جوانان دراراک ۱۲ شهریور ۱۳۹۳
روزجهانی مسجد روزی نمادین درنشان دادن مقاومت مسلمانان است ۱۲ شهریور ۱۳۹۳
دبیر خانه کانونهای مساجد مرکزی رتبه سوم کشوری رابخود اختصاص دادند ۱۲ شهریور ۱۳۹۳
هنرمندان جشنواره آفتاب به شهدا ادای احترام کردند ۱۲ شهریور ۱۳۹۳
نمایشگاه عکس آفتاب دراراک افتتاح شد ۱۲ شهریور ۱۳۹۳
انجمن سینمای جوان پشتوانه سینمای کشور است ۱۲ شهریور ۱۳۹۳
راهیابی هشت نمایش به جشنواره استانی تئاتر استان مرکزی ۱۲ شهریور ۱۳۹۳
برگزارد سه کارگاه اموزشی در جشنواره سینمای جوان آفتاب ۱۲ شهریور ۱۳۹۳
سینمای ایران ریشه درخاک دارد ۱۲ شهریور ۱۳۹۳
برنامه های پنجاهمین جشنواره منگقه ای سینمای جوان آفتاب اعلام شد ۱۲ شهریور ۱۳۹۳
هنرمندان مبارزان صفوف نخست مقابله باجنگ نرم دشمن هستند ۱۲ شهریور ۱۳۹۳
معی ازهنرمندان کشوربه مقام شامخ شهدا دراراک ادای احترام کردند ۱۲ شهریور ۱۳۹۳
اعتماد احترام وحمایت دردستورکارسینمای جوان ۱۲ شهریور ۱۳۹۳
پنجاهمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان آفتاب دراراک آغازبکارکرد ۱۲ شهریور ۱۳۹۳
تاریخچه ((سینما دراراک)) رونمای شد ۱۲ شهریور ۱۳۹۳
8نمایش به جشنواره تئاتر استان معرفی شد ۱۲ شهریور ۱۳۹۳
مراسم اختتامیه جشنواره منطقه ای سینماجوان آفتاب درخمین برگزارمیشود ۱۲ شهریور ۱۳۹۳
سرزمین ایران به عنوان مهدهنراثارماندگاری رابه جامعه بشری عرضه کرده است ۱۲ شهریور ۱۳۹۳
فرهنگ وارشاداسلامی مکلف به توسعه ورشدهنراست ۱۲ شهریور ۱۳۹۳
انتشار کتابی درموردتاریخ سینمای اراک ۱۲ شهریور ۱۳۹۳
سرزمین ایران به عنوان مهدهنراثارماندگاری رابه جامعه بشری عرضه کرده است ۱۲ شهریور ۱۳۹۳
برنامه های هفته دولت دلیجان ۱۲ شهریور ۱۳۹۳
فرهنگ وارشاد اسلامی ملزم به توسعه فرهنگ وهنر است ۱۲ شهریور ۱۳۹۳