آرشیو ماهیانه بریده جراید

اردیبهشت  ۱۳۹۲

عنوانتاریخروزنامه
آمادگی بالا برگزاری هفته رضوی ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲
تشکیل شورای مشورتی ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲
کارگاه آموزشی داستان نویسی ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازدید از شهر جدید امیرکبیر ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲
کاروان دوستداران رضوی به حرکت در می آیند ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲
تجلیل از حامیان هنری ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲
فراخوان جشنواره رضوی ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲
اجرای100طرح زیساختی در استان ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲
تشریح برنامه های هفته رضوی ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲
نمایشگاه پوستر ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲
مسابقه خاطره نویسی ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲
مسابقه خاطره نویسی ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲
مسابقه خاطه نویسی ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲
هفته رضوی فرصتی مناسب ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲
برگزاری مسابقه اولین سفرم ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲
ارسال200اثر به جشنواره کاریکاتور ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲
اخبار کوتاه فرهنگی هنری ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲
هفته رضوی فرصتی مناسب برای انتقال مفاهیم دینی ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲
ایجاد بستر مناسب برای خلق سیاسی ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲
اجرای 49 موسیقی در استان ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲
آغاز هفته رضوی ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲
هفته رضوی عامل مهم در انتقال فرهنگ دینی ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲
برگزاری هفته رضوی در استان ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲
شعروکتاب ابزار مهم انتقال فرهنگ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲
اجرای یکصد طرح زیربنایی در استان ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲
شعر فاطمی ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲
ارسال 200اثر به جشنواره ارکاتور ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲
مراسم سال تحویل در مساجد ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲
برگزاری سال تحویل در کانو نهای مساجد ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲
اجرای 53 گروه موسیقی در استان ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲
نبود آموزش لازم به مطبوعات ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲
همایش شعر فاطمی در خمین ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲
برگزاری چهارمین اردوی یار ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲
اتتصاب سرپرست شهرستان زرندیه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲
انتصاب رییس اداره خمین ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲
انتصاب دبیر جشنواره رضوی در استان ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲
ساماندهی مطبوعات استان ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲