آرشیو ماهیانه بریده جراید

مرداد  ۱۳۹۰

عنوانتاریخروزنامه
همایش بزرگداشت تیلم خان ۲۳ مرداد ۱۳۹۰
شعرنقش اساسی درماندگاری فرهنگ دارد ۲۳ مرداد ۱۳۹۰
راه اندازی کتابخانه تخصصی دینی دراستان مرکزی ۲۳ مرداد ۱۳۹۰
نمایشگاه نقاشی درمحلات ۲۳ مرداد ۱۳۹۰
عطرفشانی وغباررویی مساجد ۲۳ مرداد ۱۳۹۰
اجرای کنسرت موسیقی سنتی دراراک ۲۳ مرداد ۱۳۹۰
راه اندازی کتابخانه تخصصی دینی-رتبه برتر نشریه سلام سبز ۲۳ مرداد ۱۳۹۰
بازدید استاندار از تالارمرکزی-انتصاب مسوول پیگیری شورای هنرهای تجسمی ۲۳ مرداد ۱۳۹۰
اعزام اعضای کانونهای مساجد به مشهد مقدس-غباررویی مساجد ۲۳ مرداد ۱۳۹۰
جشنواره مشق رمضان درشازند ۲۳ مرداد ۱۳۹۰
کتابت سخنان امام محمدباقر(ع) در زرندیه ۲۳ مرداد ۱۳۹۰
تقویت نظارت برفعالیتهای فرهنگی وهنری،چاپخانه ها ومطبوعات ۲۳ مرداد ۱۳۹۰
جشنواره مشق رمضان در شازند ۲۳ مرداد ۱۳۹۰
اعضای خانه مطبوعات مرکزی منصوب می شوند ۲۳ مرداد ۱۳۹۰
خانه مطبوعات حق مسلم خبرنگاران است ۲۳ مرداد ۱۳۹۰
اعضای خانه مطبوعات منصوب می شوند ۲۳ مرداد ۱۳۹۰
طرح 30 روز 30 نور دراراک ۲۳ مرداد ۱۳۹۰
نظارت دربخش فرهنگی وهنری تقویت می شود ۲۳ مرداد ۱۳۹۰
درخشش نشریه استان در جشنواره محراب قلم ۲۳ مرداد ۱۳۹۰
سوگواره ادبی گذرنامه باران-نمایش خیابانی زنجیر آتش-تلاوت 30جز قرآن درکمیجان ۲۳ مرداد ۱۳۹۰
اعضای خانه مطبوعات منصوب می شوند ۲۳ مرداد ۱۳۹۰
اجرای 2500برنامه در سال گذشته ۲۳ مرداد ۱۳۹۰
راه اندازی بزرگترین چاپخانه غرب کشور ۲۳ مرداد ۱۳۹۰
طرح 30روز،30 نور-نمایشگاه قرآنی درمحلات ۲۳ مرداد ۱۳۹۰
کتابت سخنان امام باقر(ع) ۲۳ مرداد ۱۳۹۰
راه اندازی بزرگترین چاپخانه غرب کشور ۲۳ مرداد ۱۳۹۰
راه اندازی بزرگترین چاپخانه غرب کشور ۲۳ مرداد ۱۳۹۰
انتقال آسان مفاهیم وارزشهای دینی بوسیله تغزیه ۲۳ مرداد ۱۳۹۰
اعضای خانه مطبوعات منصوب می شوند ۲۳ مرداد ۱۳۹۰
فراخوان همایش بزرگداشت آیت الله خوانساری-همایش تئاتر خیابانی ۲۳ مرداد ۱۳۹۰
کارگاه تصویرگری در خمین ۲۳ مرداد ۱۳۹۰
کتابت سخنان امام محمدباقر(ع)-هفتمین جشنواره مدهامتان ۲۳ مرداد ۱۳۹۰
کارگاه تصویرگری ونقاشی درخمین ۲۳ مرداد ۱۳۹۰
نمایشگاه علوم قرآنی در آشتیان ۲۳ مرداد ۱۳۹۰
اهم اقدامات 3ماهه اول درکمیجان ۲۳ مرداد ۱۳۹۰
ورود خبرنگاران در عرصه جنگ نرم نوعی جهاد است ۲۳ مرداد ۱۳۹۰
جشنواره قرآنی مدهامتان ۲۳ مرداد ۱۳۹۰
تجلیل خبرنگاران مطبوعات استان ۲۳ مرداد ۱۳۹۰
نمایشگاه قرآنی در خمین ۲۳ مرداد ۱۳۹۰
تعزیه استان مرکزی ۲۳ مرداد ۱۳۹۰
جشنوارهمشق رمضان در شازند ۲۳ مرداد ۱۳۹۰
نظارت دربخش فرهنگی وهنری تقویت می شود ۲۳ مرداد ۱۳۹۰
ارسال آثار به جشنواره شعرانتظار ۶ مرداد ۱۳۹۰
سلسله گفتمان آیینه ای برای خود-نمایش صحنه ای در شازند ۶ مرداد ۱۳۹۰
اجرای نمایش شهر موشها در اراک ۶ مرداد ۱۳۹۰
مراسم بزرگداشت 12 نفر ازمفاخر استان-جشنواره رضوی ۶ مرداد ۱۳۹۰
جهان نیازمند آشنایی با فرهنگ مهدویت است ۶ مرداد ۱۳۹۰
اجرای نمایش واینک عباس در تفرش ۶ مرداد ۱۳۹۰
ساخت فیلم مستند آواها ،نواها وموسیقی کار تفرش-همایش هنرهای تجسمی ساوه ۶ مرداد ۱۳۹۰
راهیابی اثر هنرمند مسجدی به جشنواره بین المللی اسما الحسنی ۶ مرداد ۱۳۹۰
راهیابی اثر هنرمند اراکی به جشنواره اسماالحسنی ۶ مرداد ۱۳۹۰
همایش عبدالعظیم قریب درآشتیان ۶ مرداد ۱۳۹۰
کنسدت موسیقی بزرگداشت زنده یاد عطاجنگوک ۶ مرداد ۱۳۹۰
راهیابی اثر هنرمند اراکی به جشنواره اسماالحسنی ۶ مرداد ۱۳۹۰
راهیابی اثر هنرمند اراکی به جشنواره اسماالحسنی ۶ مرداد ۱۳۹۰
حضورهنرمندان استان در کارگاه آموزشی دین وهنر-اجرای منسرت موسیقی ۶ مرداد ۱۳۹۰
نمایشگاه تخصصی خوشنویسی-نمایشگاه هنری عفاف وحجاب- ۶ مرداد ۱۳۹۰
برتری نشریه سلام سبز در جشنواره کشوری محراب قلم ۶ مرداد ۱۳۹۰
نمایشگاه طراحی ونقاشی درآشتیان-نمایشگاه عکس درساوه-نمایشگاه خوشنویسی در کمیجان ۶ مرداد ۱۳۹۰
نمایش آیینی سنتی کوسه گلدی ۶ مرداد ۱۳۹۰
حضور 2هزارنفر در کلاسهای اوقات فراغت ۶ مرداد ۱۳۹۰
اجرای کنسرت موسیقی به یاد عطاجنگوک در اراک ۶ مرداد ۱۳۹۰