آرشیو ماهیانه بریده جراید

اسفند  ۱۳۹۰

عنوانتاریخروزنامه
نقش کانونهای مساجد در امور دینی ۲۴ اسفند ۱۳۹۰
صدور مجوز 55 باب چاپخانه ۲۴ اسفند ۱۳۹۰
اجرای نوروز خوانی در خمین ۲۴ اسفند ۱۳۹۰
نمایشگاه نقاشی در خمین ۲۴ اسفند ۱۳۹۰
تجلیل از موسسات قرآنی ۲۴ اسفند ۱۳۹۰
تجلیل از 350 تن ازمفاخراستان ۲۴ اسفند ۱۳۹۰
همایش رهروان وحی ۲۴ اسفند ۱۳۹۰
اجرای نمایش هفت پله تا خورشید ۲۴ اسفند ۱۳۹۰
شناسایی 44 شهید هنرمند استان ۲۴ اسفند ۱۳۹۰
همایش شعر عطر یاس ۲۴ اسفند ۱۳۹۰
نمایشگاه عکس انقلاب اراک ۲۴ اسفند ۱۳۹۰
راه یابی 2نماهنگ ساوه به جشنواره بسیج ۲۴ اسفند ۱۳۹۰
اجرای نمایش هفت پله تا خورشید ۲۴ اسفند ۱۳۹۰
درخشش اعضای کانونهای مساجد در جشنواره کوثر پرفروغ ۲۴ اسفند ۱۳۹۰
اجرای طرح نیاز سنجی ۲۴ اسفند ۱۳۹۰
شناسایی 44شهید هنرمند استان ۲۴ اسفند ۱۳۹۰
نمایشگاه عفاف وحجاب درهندودر ۲۴ اسفند ۱۳۹۰
همایش رهروان وحی ۲۴ اسفند ۱۳۹۰
بزرگداشت رسولی محلاتی ۲۴ اسفند ۱۳۹۰
بزرگداشت رسولی محلاتی ۲۴ اسفند ۱۳۹۰
درخشش اعضای کانونهای مساجد در جشنواره کوثر پرفروغ ۲۴ اسفند ۱۳۹۰
نمایشگاه تجسمی ۲۴ اسفند ۱۳۹۰
علمای اسلامی برجسته علمی ودینی محور ارزش ها در جامعه هستند ۲۴ اسفند ۱۳۹۰
بزرگداشت رسولی محلاتی ۲۴ اسفند ۱۳۹۰
بزرگداشت رسولی محلاتی ۲۴ اسفند ۱۳۹۰
بزرگداشت مفاخر وظیفه اصلی ماست ۲۴ اسفند ۱۳۹۰
بزرگداشت مفاخر وظیفه اصلی ماست ۲۴ اسفند ۱۳۹۰
عامل موفقیت علمل اخلاص آنان است ۲۴ اسفند ۱۳۹۰
بزرگداشت رسولی محلاتی ۲۴ اسفند ۱۳۹۰
میرانجم از مفاخر تعزیه است ۲۴ اسفند ۱۳۹۰
بزرگداشت میرانجم در شازند ۲۴ اسفند ۱۳۹۰
راه یابی هنرمندان ساوه به مسابقات کشورد دانش آموزی ۲۴ اسفند ۱۳۹۰